--«• 12 december 195 6 -- 165» bezit zijn verbonden? hij zal dus niet lichtvaardig aansporen om particulier bezit aan te tasten, maar bij de uitbreidings plannen, die omkleed met de nodige waarborgen zijn vastgesteld, heeft men aanvaard, dat bepaalde nauwkeurig aangewezen gronden voor bepaalde woningbouw zijn bestemd, hierover is dus geen discussie mogelijk. Het spreekt vanzelf, dat eerst gepoogd wordt langs minnelijke weg de beschikking over deze gronden te krijgen. ï)e onderhandelingen hierover moeten echter van beperk te duur zijn. Deze zaak moet zo min mogelijk worden getrokken in de sfeer van marchanderen. Eet gaat om de woningnood en om het mobiliseren van de bouwcapaciteit tot de uiterste mogelijk heden. Kan men in een bekwame tijd niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing komen, laat men dan een beroep doen op de onteigeningsrechterDie procedure duurt lang, is spreker gezegd. De praktijk leert, dat marchanderen ook lang duurt, te lang. De onteigeningsprocedure heeft dan nog het voordeel, dat er voorwaarden worden vastgesteld door de onaf hankelijke rechter en dat dus beide partijen zich er van ver zekerd dienen te houden, dat aan recht en billijkheid is vol daan Dit geldt niet alleen voor grondaankoop voor woningbouw, maar ook voor de aankoop van gronden voor wegen, fiets- en voetpaden. Hoelang wacht men al niet op de oplossing van de Kerkstraat en de Dirkstraat! Dat verkrijging van bouwgrond ver traging ondervindt door personeelsgebrek, is niet juist, zegt het college. Eet zou spreker spijten, wanneer gebrek aan voort varendheid de oorzaak zou zijn. De VOORZITTER merkt op, dat de sprekers alle vier tot hun voldoening hebben kunnen constateren, dat de samenwerking tussen raad en college en de sfeer in de raad goed zijn. Het college en spreker persoonlijk zijn daarvoor niet minder dank baar dan de raad. Eet is niet een soort plezierige bij-omstan digheid of luxe, allen hebben er voor te zorgen dat het zo is, omdat een gemeentebestuur zijn arbeid alleen dan overeenkomstig zijn verantwoordelijkheid kan verrichten, wanneer er onderling vertrouwen is tussen raad en college en ook tussen de fracties onderling Ook is spreker dankbaar voor de bijzonder goede geest en sfeer in het college van BmW. Ware het anders, het zou zijn neerslag vinden in de raad, maar een van de oorzaken, waardoor de vergaderingen van de raad goed zijn, is wel dat de vergade ringen van het college goed zijn. De plicht om de verhoudingen aldus te bewaren dringt nog meer, omdat de gemeente een zeer moeilijk jaar tegemoet gaat, Het nieuwe jaar zal het gemeentebestuur waarschijnlijk voor grote moeilijkheden plaatsen en teleurstellingen veroorzaken. De gemeente op zichzelf kan nu eenmaal niets doen aan de rege ringspoli tiek die door andere organen wordt bepaald. De huidig situatie op financieel en monetair gebied is allerminst roos kleurig, doch bepaald zeer zorgelijk. Een gedeelte van deze zorgelijke situatie zal zich op de gemeenten projecteren. Van college en raad zal waarschijnlijk in het komende jaar een grot krachtsinspanning worden geëist om ondanks de ongunst van de tijd voor de gemeente het best mogelijke tot stand te brengen. Daarvoor zal het nodig zijn, naast elkander te staan en eensge zind en krachtig het gemeentelijk beleid te voeren. De heer Oranje heeft op het stijgen der schulden gewezen Voorzover deze stijging een gevolg is van investeringen in huizen, behoeft zij geen zorg te baren, want tegenover deze - investeringen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 374