-12 december 1956 166. investeringen staat een bezit aan kapitaalgoederen, die rendabel zijn, weliswaar mede door een bijdrage van het rijk, maar dit doet er in dit verband niet toe. Rente en aflossing van deze schulden drukken niet op de gewone dienst. Anders staat het met de voor veel minder rendabele objecten te lenen gelden, waarbij in de eerste plaats aan de riolering moet worden gedacht. Deze zal miljoenen kosten en de opbrengst van de rioolrechten zal bij lange na niet voldoende zijn om rente en aflossing te financie ren. In het komende jaar zullen rente en aflossing van schulden voor minder rendabele objecten sterk toenemen. De heer Hilhorst heeft met vreugde geconstateerd, dat het college bij het zoeken naar gronden voor de woning bouw de opzet van het uitbreidingsplan heeft gevolgd en daarin geen verandering heeft gebracht voor wat de bestem ming van de gronden betreft. Bij het vaststellen van een uitbreidingsplan is het onvermijdelijk belangen en ook agrarische belangen op te offeren. De pogingen van het college om getroffen bedrijven te helpen hebben aanvanke lijk enig succes gehad, maar niet het resultaat, dat B&W er van hadden verwacht. De gemeente kan een helpende hand bieden, maar het voornaamste moet gebeuren door het eigen initiatief van de bedrijfsvoerder. De heer Hilhorst heeft voorts gewezen op het ontbre ken van elektriciteit en drinkwater in sommige gebieden van de gemeente. De laatste jaren zijn geleidelijk steeds meer aansluitingen op de drinkwaterleiding tot stand ge komen in praktisch onrendabele gebieden, waar de gemeente dus een deel van de kosten voor haar rekening moet nemen. Aan de andere kant is het billijk, dat de eigenaren van bedrijven of panden ook zelf voor aansluiting op water leiding of elektrisch net enig geld over hebben. De waarde van hun bezittingen wordt door deze aansluitingen ook ver hoogd. De heer Schaafsma heeft gewezen op de tot vreugde stemmende samenwerking op verschillende gebieden met an dere gemeenten, in het bijzonder op de samenwerking met Baarn, teneinde te komen tot oprichting van een vuilver- werkingsbedrijfOp andere gebieden bestaat nog meer sa menwerking; de schoolartsendienstmet een ruime kring gemeenten, de B.B. met een kring van door het rijk aange wezen gemeenten, terwijl e.en samenwerking ten behoeve van de gasvoorziening in voorbereiding is. Voor het bewaren van de gemeentelijke autonomie is het nodig tot samenwer king te komen op gebieden, waarop een gemeente alleen niet in staat is tot doeltreffende resultaten te komen. Daardoor kan worden voorkomen, dat van hogerhand een regeling wordt opgelegd. De pogingen om tot samenwerking te komen, zijn aardig gelukt. Zo is bijvoorbeeld Zeist de gemeente Soest ter wille bij het verwezenlijken van de plannen voor de rioolwaterzuivering in Soesterberg. De heer Schaafsma heeft zijn bezorgheid uitgedrukt over de B.B. Deze is inter-gemeentelijk geregeld. De ge meente Soest is opgenomen in een kring, waarvan ook Zeist, Baarn, De Bilt en Maartensdijk deel uitmaken. Zij omvat overheidsbeschenning en de zelfbescherming. De gemeenten zijn verdeeld in blokken en in ieder blok moet een zelf beschermingsorganisatie worden opgericht, evenals in alle - daarvoor -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 376