--- 12 december 1956 1 67. daarvoor in aanmerking komende bedrijven» De zelfbescherming is opgebouwd op de basis van vrijwilligheid en het kost nog al moeite de inwoners van de noodzakelijkheid te overtuigen, zich hiervoor beschikbaar te stellen» In september van dit jaar is een intensieve actie gevoerd om de bewoners op de hoogte te stellen» Deze actie heeft een mooi resultaat opgeleverd en op het terrein van de B.B. gebeurt thans meer dan een jaar geleden» Men is de heer Van leeuwen, het plaatselijk hoofd van de B.B», dan ook zeer veel dank verschuldigd voor het enorme werk, dat hij voor de opbouw van de B.B. doet» Zich aanmelden is de eer ste, betrekkelijk gemakkelijk te nemen stap. De volgende stap, die van de betrokkenen meer eist, is het volgen van de noodza kelijke cursussen. Alleen met mensen van goede wil is men er niet; de mensen moeten in staat zijn gediciplineerd en deskundig hulp te verlenen., Het volgen van de cursussen gaat overigens al met meer animo dan enige tijd geleden. Hoewel er voortdurend aan gewerkt moet worden, dat de B.B. niet verslapt, kunnen de zorgen van de heer Schaafsma op dit punt dus iets minder zijn dan hij aanvankelijk meende. Voordat men over een beetje geoe fende ploeg beschikt, wordt niet te veel naar buiten getreden. Het ligt in de bedoeling het volgende jaar met blok- en dienst- ploegen een demonstratie voor de burgerij te geven, waardoor te vens gestimuleerd wordt het aantrekken van vrijwilligers De overlast van het vliegveld te Soesterberg betreft in de eerste plaats een rij huizen langs de Amersfoortsestraat en de daartegenover liggende gebouwen. In feite kan het gemeen tebestuur aan deze inderdaad zeer ernstige hinder weinig doen. Het kan slechts - en dit doet het voortdurend - de aandacht van de betrokken autoriteiten hierop vestigen» Naar sprekers mening begint bij deze autoriteiten het inzicht, dat hieraan wat moet worden gedaan, veld te winnen Dat er te Soesterberg tengevolge van de uitbreiding van de bevolking ook speelvelden en speelterreinen moeten komen, heeft de volle aandacht van het college. In antwoord aan mevrouw Polet zegt spreker, dat Soesterberg nu het aanmerkelijk groter is geworden, een city moet krijgen in het Dorpsplein. Dit is in het uitbreidingsplan voorzien. Aan het Dorpsplein zullen de hulpsecretarie, het politiebureau, het post kantoor en winkels komen. De hulpsecretarie, het politiebureau en het postkantoor zijn zeer nodig. Met de gegadigden voor win kelbouw wordt overleg gepleegd. Gehoopt wordt het volgende jaar met de bebouwing aan het Dorpsplein te kunnen beginnen. Spreker gelooft niet, dat men daarmede moet wachten tot het plan geheel klaar is. Br zijn nog moeilijkheden met terreinen, die de ge meente moet verwerven. De korte kant van het Dorpsplein wordt ingenomen door de uitbreiding van de lagere school en een kleu terschool, welke eigenlijk niet aan het Dorpsplein zelf komt te liggen» Aan de andere kant van het plein is grond gereserveerd voor het dorpshuis. Met het dorpshuis wil men de verenigingen een grotere ontplooiingsmogelijkheid geven. De financiering van dit gebouw geeft echter moeilijkheden. Getracht zal worden een deel van de kosten voor rekening van de gemeente te nemen en de instanties, die van het dorpshuis gebruik zullen maken, mede te laten betalen. Gezien de strenge bouwstop zal het dorpshuis ech ter vooreerst nog niet kunnen worden gerealiseerd. Daarom is overleg gepleegd met de garnizoenscommandant en de autoriteiten in s-Gravenhage teneinde de garnizoensontspanningszaal voor bur geruitvoeringen beschikbaar te laten stellen. In beginsel gaan deze autoriteiten er mede akkoord, dat deze zaal voor bepaalde - avonden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 378