-12 december 1956 168» avonden aan de gemeente wordt verhuurd. Deze kan haar dan weer verhuren aan de verenigingen. Deze vorm is gekozen, omdat de minister moeilijk met allerlei verenigingen kan onderhandelen en deze verantwoordelijk kan stellen. Spre ker stelt zich voor over deze kwestie binnenkort een be spreking te hebben met de garnizoenscommandantDe garni- zoensontspanningszaal zal dan worden verhuurd met toneel knecht en brandweer van het ministerie, maar zonder be diening van de garderobe en buffetten. Daarvoor kan wel licht de commissie voor het dorpshuis worden ingeschakeld, zodat op deze manier toch de gedachte aan het dorpshuis levend wordt gehouden. Door de bijzondere medewerking van de garnizoenscommandant en de minister van defensie is Soesterberg dus, in afwachting van de totstandkoming van het dorpshuis, voor zijn grotere uitvoeringen geholpen. In antwoord aan de heer Schaafsma zegt spreker, dat de verlichting niet ophoudt op het punt, waar de Yan Weer den Poelmanweg begint, maar wordt voortgezet tot het na tuurbad. Daar staan nog wat huizen, een bedrijf, en is er het natuurbad. Het is niet verantwoord de verlichting ver der door te trekken. De rest van de Yan Weerden Poelmanweg is namelijk geheel een buitenweg. Pr is geen mogelijkheid om dergelijke buitenwegen van verlichting te voorzien, zo lang de druk gebruikte wegen - bijvoorbeeld de Birkstraat tot het autobusstation - een slechte verlichting hebben. De heer Schaafsma heeft verder een opmerking gemaakt over de schoonheidscommissie naar aanleiding van een weinig fraai huis in Soesterberg. Men moet echter niet vergeten, dat de schoonheidscommissie in de eerste plaats en alleen is een zeef om tè lelijke bouwsels te weren. Over smaak valt natuurlijk ook nog wel te twisten, maar het is niet de taak van de schoonheidscommissie om iets schoons te schep pen. Wanneer een te lelijk plan bij de schoonheidscommissie binnenkomt, zal het worden geweigerd, maar de commissie heeft niet de opdracht er dan een fraai plan van te maken. Bij de goedkeuring der plannen houdt de commissie wel eens rekening met bijzondere factoren en eventuele beperkingen, die de opdrachtgever zich in verband met de financiën moet getroosten. In antwoord aan mevrouw Polet en de heer Oranje zegt spreker, dat Soest inderdaad zoveel is uitgegroeid, dat de publieke zaken der gemeente zo onoverzichtelijk en weinig helder zijn voor het grote publiek, dat het nodig gaat worden hier iets aan te doen. Misschien zit er een mogelijk heid in de door mevrouw Polet gesuggereerde per"conferenties over bepaalde onderwerpen. Sommige gemeenten hebben een pu- blic~relationman in dienst, maar dat is voor Soest een beet weids. Toch zal er in die richting wel iets moeten gebeuren In de eerste plaats zal het publiek via de pers een inzicht moeten worden gegeven in hetgeen door het gemeentebestuur wordt gedaan. Komende tot de vrije-tijdsbesteding en subsidie voor verenigingen op algemeen cultureel gebied, merkt spreker op, dat deze verenigingen al enig subsidie ontvangen. Reke ning zal moeten worden gehouden met de toenemende vrije tij Deze toeneming zal het gemakkelijker maken mensen voor de B.B. te vinden, want daarmede vervalt het thans vaak aange voerde argument dat men geen tijd heeft. Wanneer verenigin gen op algemeen cultureel gebied zich om subsidie tot de ge meente -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 380