-- 12 december 1956 - 169. meente wenden, zal het in algemene zin moeten worden bekeken, evenals dat ten aanzien van de sportverenigingen is gebeurd. Behalve met subsidie zullen de culturele verenigingen zijn ge baat met huisvesting, waaraan aandacht zal moeten worden be steed. biet alleen in Soest, ook elders is de jeugd baldadig. Het is nodig de jeugd meer discipline bij te brengen en voorts zal de energie van de jeugd moeten worden afgeleid op een rneer positief ingestelde activiteit dan baldadigheid. Het zou in dit verband wenselijk zijn, dat de scholen aanvragen voor school tuinen zouden indienen. Voorlopig zal worden geprobeerd bij de scholen een zodanige tuin- en plantsoenaanleg te projecteren, dat de kinderen daarin kunnen werken. Dit is iets anders dan schooltuinen, waar men groenten kweekt. Zou daar belangstelling voor bestaan, dan is het van belang een centraal gelegen com plex tuinen te stichten, maar het komt spreker niet juist voor, het initiatief daartoe van het gemeentebestuur te laten uitgaan, daar dit initiatief dan onvoldoende zou worden opgevangen door de onderwijskrachten. Met mevrouw Polet hoopt spreker van harte, dat door het aantrekken van jonge onderwijzers betere resultaten zullen worden verkregen en het college zal de zaak met belang stelling volgen. De vraag van mevrouw Polet, hoeveel arbeidsdagen er gemoeid zijn met de door het college genoemde werkgelegenheidsobje eten, kan spreker niet beantwoorden. De gemeente zorgt er steeds voor enige werkgelegenheidsobjecten in voorraad te hebben en wanneer die als normale werken worden uitgevoerd, worden nieuwe werkge legenheidsob jecten geschapen. Maar als eerste buffer om werk loosheid op te vangen zijn de genoemde werken groot genoeg. Het gebrek aan bouwgrond vervult het college inderdaad met zorg. De woningbouw mag niet stagneren door gebrek aan bouwgrond. Tot dusverre is dat voorkomen kunnen worden, maar wel eens met de hakken over de sloot. De prijsaanbie dingen van de gemeente zijn alleszins verantwoord en als men daar niet op ingaat, zal de gemeente rnaar spoedig moeten gaan onteigenen. Daarvoor is echter een goedgekeurd uitbreidingsplan nodig. De heer Oranje heeft uitvoerig uiteengezet, dat de finan ciële zelfstandigheid van de gemeenten langzamerhand zeer pro blematisch is geworden. Dat is ook zo. De gemeenten krijgen eer- zakgeld, dat in s-G-ravenhage wordt vastgesteld. Het wordt voor een deel naar objectieve normen, maar voor een groot deel naar subjectieve inzichten bepaald. Daaruit ontstaat het gevaar, dat de gemeenten trachten zoveel mogelijk uit de algemene pot te krijgen, natuurlijk ten koste van anderen, waardoor enerzijds de zuinigheid van sommige gemeenten wordt gestraft, terwijl de on- zuinighsid van andere gemeenten in de hand wordt gewerkt. Het beleid in de gemeente Soest zal er rekening mede moeten houden, dat het verzorgingspeil van deze gemeente altijd betrekkelijk laag is geweest en in ieder geval niet minder mag worden. De gemeente Soest heeft het morele recht te trachten uit het ge meentefonds de bedragen te verkrijgen, die zij nodig heeft voor het uitbreiden van het aantal aansluitingen op water en elek triciteit, waarover de heer Hilhorst heeft gesproken. Zij wordt daardoor niet op een minder behoorlijke manier boven andere ge meenten bevoordeeld. De heer Oranje heeft ook een lans gebroken voor meer in zicht bij de bestuurden voor hetgeen door de bestuurders wordt gedaan. De pers kan hierbij een goed middel zijn, maar ook ande- - re -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 382