12 december 1956 170. re middelen zullen hiervoor te hulp moeten worden geroepen. Het college zal nagaan wat er op dit punt meer kan worden ge daan dan tot dusverre De mogelijkheid om de pers de stukken gratis te verstrek ken zal spreker onderzoeken. Daartoe zou de legesverordening moeten worden veranderd. Daarover heeft de raad zelf te be slissen en niet de voorzitter. De aanleg van de voet- en de rijwielpaden aan de Kerk en de Birkstraat is in handen van de rijkswaterstaat. Waar wegen verbreed moeten worden en daartoe moet worden ontei gend zal, afgezien van dit geval, in de toekomst spoediger onteigend worden. Spreker hoopt de in eerste instantie gestelde vragen en gedane suggesties hiermede enigszins te hebben beantwoord. De wethouder YAH ZADELHOBE zegt mede namens de andere wethouders hartelijk dank voor de waarderende woorden, die de voorzitter en de raadsleden tot de wethouders hebben gespro ken. Omgekeerd dankt hij de voorzitter voor de prettige wij ze, waarop deze de collegevergaderingen leidt en de raadsle den voor de prettige samenwerking in de raad en in de commis sies van bijstand. Het gebrek aan bouwterreinen ligt ook spreker zwaar op het hart. Wanneer hij een aantal argumenten naar voren brengt, is dit alleen om de moeilijkheden op dit gebied te demonstre ren en niet om deze zaak van de tafel te wapperen, zoals de heer Oranje heeft gezegd. De ontwerper van de Soester uitbreidingsplannen behoort tot de grootste mensen op dit terrein. Aan dergelijke mensen zit echter één bezwaar, namelijk dat zij overstelpt zijn met werk. Daardoor duurt het vrij lang voordat de uitbreidings plannen klaar zijn. Een moeilijkheid bij het verkrijgen van bouwgrond is, dat Soest betrekkelijk weinig gelegenheid heeft om door aan koop van een grote buitenplaats of boerderij in één klap uit de brand te zijn. Men heeft hier altijd met tientallen eige naren te maken. Verder speelt de omstandigheid een rol, dat Soest ook op het gebied van de taxatie van landbouwgronden een uiterst deskundig iemand heeft, die evenals de ontwerper van de uit breidingsplannen overstelpt met werk is, waardoor zijn rap porten verschrikkelijk lang op zich laten wachten. Eindelijk is nu echter klaar het taxatierapport voor het uitbreidings plan achter wijlen notaris Dammers. Bovendien heeft de gemeente in de loop der jaren het ambtenarencorps moeten uitbreiden. Dit betekent niet slechtss Er is meer werk, dus een ambtenaar erbij. Met deze uitbrei ding was tegelijk een reorganisatie nodig. Dit geldt vooral voor de dienst gemeentewerken. Dit zijn alle moeilijkheden, waarmede een groeiende gemeente als Soest te kampen heeft. In het voorjaar is in de raad een uiteenzetting gegeven over het plan voor de Eng. De heer Hilhorst heeft toen ge vraagd, of er niet een uitwijkmogelijkheid was, waardoor men woningen kon bouwen zonder de in Soest zo schaarse cultuur grond op te offeren. Het college heeft daar alles op gezet. Zoals de commissies voor het grondbedrijf en voor openbare werken weten, is dit tot en met uitgeprobeerd. Een geheel bouwplan was zelfs al klaar. Bij nadere bestudering bleek echter, dat men daarmede - dit geldt vooral voor het terrein bij Beckeringh - net ging doen wat men niet wil. Het streven - is -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 384