--12 december 1956 -- 171 is namelijk Soest binnen zijn grenzen te houden. De commissie voor het grondbedrijf had volledig begrip voor het standpunt van B&W. Besloten is tenslotte deze terreinen te bestemmen als uitwijkmogelijkheid. Als het enigszins mogelijk is, zal er geen gebruik van worden gemaakt. Door deze gang van zaken is enige achterstand ontstaan, maar die behoeft niet zo groot te zijn. Er zal nu met voortvarendheid moeten worden gewerkt aan het plan voor de Eng. Daarbij zal men zich echter zeer goed moeten realiseren, wat men in de verdere toekomst van Soest wil maken. Het college meent, dat men er voor moet waken niet een soort grootheidewaanzin te krijgen, zoals die op het ogenblik in vele gemeenten in het westen van het land heerst. Men moet zich realiseren, wat men van West-Nederland maakt, wanneer de gemeen ten zich steeds als een olievlek uitbreiden. De bebouwing van de Eng plaatst de gemeente voor bijzonde re moeilijkheden. De meeste gemeenten hebben een centrum met winkels e.d. en daaromheen de woonwijken. Daardoor is uitbrei ding gemakkelijk. In Soest is het net andersom. Soest heeft twee woongebieden, namelijk Soest-Zuid en Soestdijk. Het hart van de gemeente moet nu worden opgebouwd. De meeste grond in het hart van de gemeente is echter nodig voor woningwetwoningen, want grond voor particuliere bouw is er in de meeste uitbrei dingsplannen nog wel. Met behulp van de woningwetbouw moet dus getracht worden een hart voor Soest te maken. Dit is geen een voudige opgave. Daarom moet men zich goed afvragen, wat men met de bebouwing van de Eng wils wil men hiermede een afronding van het dorp verkrijgen of ziet men dit slechts als een stadium van een nog grotere uitbreiding der gemeente. Persoonlijk staat spreker op het standpunt, dat ten aanzien van Soest zonder Soesterberg moet worden gestreefd naar een afgerond geheel, in die zin, dat landbouwgrond en grond voor recreatie behouden blijft. Dit punt wil hij hier eens ter discussie stellen. Volgens het uitbreidingsplan zal Soesterberg een dorp van 6500 inwoners worden. Voor een goede verzorging op allerlei ge bied is dit echter te klein. Met de ontwerper van het uitbrei dingsplan wordt daarom op het ogenblik nagegaan,, of Soesterberg niet groter kan worden gemaakt. De .streefgetallen zouden dan worden 35.000 inwoners voor Soest en 10.000 inwoners voor Soes terberg Tegenover de terugslag tengevolge van het afzien van de terreinen Soest-Hoord-West staat het feit, dat men met het eer ste terrein op de Eng - dat tussen de Dalweg en de Talmalaan - betrekkelijk snel zal kunnen starten. Er zijn daar slechts zes zeven eigenaren. De continuïteit van de bouw kan dus doorgaan, daar er voorlopig 100 woningen te Soesterberg kunnen worden ge bouwd, waarna men in Soest zal kunnen beginnen. In antwoord aan de heer Schaafsma zegt spreker, dat voor sport- en speelterreinen in het uitbreidingsplan grond is ge reserveerd tussen de Generaal Winkelmanstraat en de Kampweg. Er zal naar worden gestreefd de desbetreffende terreinen in bezit te krijgen. Ten aanzien van de voetbalvelden is in de sportcommissie door een der Soesterbergse leden een suggestie gedaan, die waarschijnlijk praktisch uitvoerbaar is. Men zal dan net als bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie buiten de gemeente moeten gaan Haar aanleiding van het betoog van mevrouw Polet zegt spre ker, dat er twee mogelijkheden zijn voor het bejaardentehuis, namelijk het terrein Beckeringh en het gedeelte tussen de -Burgemeester -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 386