12 december 19 56. 172. Burgemeester Grothestraat en de Noorderweg. Het laatste terrein zou ook voor een complex woningwetwoningen kunnen worden gebruikt. De commissie die bezig is geweest met het opzetten van een bejaardentehuis, heeft een ander terrein op het oog gehad. Spreker vraagt zich toch af, of dit terrein groot genoeg is en of niet het terrein tussen de Burgemeester Grothestraat en de Noorderweg hiervoor disponibel moet worden gehouden. Deze terreinen zijn voor oude mensen gemakkelijk bereikbaar, terwijl de te steile Eng voor hen een te zware opgaaf is. Wanneer de woningen voor bejaarden zoveel mogelijk tussen normale woningen worden geplaatst, zoals algemeen wenselijk wordt geoor deeld, zouden die op de Eng leeg staan. Het zal het beste zijn het terrein tussen de Burgemeester Grothestraat en de Noorderweg nog even onbenut te laten tot de gemeente het huisvestingsprobleem voor bejaarden onder de knie heeft, omdat men achteraf wel eens spijt zou kunnen hebben, dit terrein te hebben bezet met woningwetwoningen. De wethouder VAN DEN AREND merkt op, dat het werk in het afgelopen jaar zeker zo goed niet zou zijn verlopen, indien het gemeentebestuur niet de medewerking had gehad van het ambtenarencorps. Hij weet zeker namens het gehele college te spreken, wanneer hij de ambtenaren dank brengt voor het werk, dat zij in het afgelopen jaar hebben verzet. Hoewel er mutaties hebben plaatsgehad, zodat met een te gering aantal krachten moest worden gewerkt, is alles op zijn pootjes terecht gekomen. De belangrijke achterstand in de administratie van het gasbedrijf was met ingang van september volledig verdwenen. Hetgeen de voorzitter over de financiële toestand van de gemeente heeft gezegd, kan spreker volled„ig onder schrijven. De gemeente gaat zorgvolle jaren tegemoet en het zal een zware taak zijn alles in het reine te brengen. De gemeente heeft haar eigen belastinggebied verloren en leeft onder een regeling, waaraan heel weinig is te ver anderen. De regering volgt een voorzichtige politiek. Een deel van de gelden van het gemeentefonds wordt gereserveerd voor slechtere tijden. Het college blijft diligent en heeft opnieuw een poging gedaan om uit het gemeentefonds een ver hoogde bijdrage te ontvangen, die naar het hoopt met succes zal worden bekroond. Er is namelijk geen politiek gevolgd om te halen wat er te halen valt. Gevraagd is slechts dat gene waarop de gemeente volledig aanspraak kan maken. De heer SGHAAESMA zegt, dat een gemeenteraad wei al lerhande besluiten kan nemen over de verdeling van de maat schappelijke rijkdom, maar daarbij niet uit het oog mag verliezen, dat de industrie ten slotte het middel is, waar door de algemene welvaart wordt vergroot. Daaraan wordt in Soest weieens te weinig aandacht geschonken. Soest wordt vaak te zeer als een renteniersplaats beschouwd, maar wan neer men niet voortbrengt, kan men de welvaart niet hand haven. Aan uitbreiding van de industrie kunnen onaangenaam heden zijn verbonden, maar door onvoldoende te denken aan de noodzakelijkheid van industrialisatie, ook in Soest, zou men de gemeente benadelen. Ook bij aanvragen om vrijstel lingen dient hiermede wel rekening te worden gehouden. Do heer PIEKEN zegt, dat de bewoners van de Amersfoort- sestraat, van het missiehuis St. Jan en van de huizen - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 388