9 - a.het "bestuur der Vere niging "De school met den Bijbel" om aan schaffing van leermid delen en schoolmeubelen t.b.v.de v.g.1oschool wegens stijging van het aantal leerlingen b.het sub a genoemde be stuur om aanschaffing van leermiddelen en schoolbanken t.b.v.de u.l.o.school wegens stijging van het aantal leerlingen c.het sub a genoemde be stuur voor uitbreiding van de Chru.1oschool d.het R.K.schoolbestuur te Soest voor aanschaffing van 80 sets t.b.v. de R.K.Jongensschool2 nov. '56 125 Verlenen van medewerking in gevolge art. 72 der l.-o.wet 1920 naar aanleiding van verzoeken van: a.het bestuur der vereniging voor Chr.L. en U.L.O.te Soesterberg t.b.v.de aan schaffing van leermidde len voor de invoering van het verkeersonderwijs b.het R.Kschoolbestuur te Soesterberg om bij het aanbrengen van naadloze vloeren in enige lokalen der R.K.school de meerde re kosten uitgaande boven een gewone gehele ver nieuwing voor rekening der gemeente te nemen c.van het R.K.schoolbestuur te Soesterberg t.b.v. de aanschaffing van b.z.g. combinatiebanken en 60 leerlingensets voor de R.K. school aldaar7 dec. '56 1 45/146 Beschikbaarstellen van een krediet voor de inrich ting van een noodloka'al in de o.l.school te ^oester- berg7 dec. '56 146 ANDERE VERGOEDINGEN ING. DE L.O.VET 1920, -1.851 Vaststelling van het getal 07-2 wekelijkse lesuren vakonder wijs aan de openb.scholen voor 195626 jan. '56

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 38