- 12 december 195 6 175. van Ons Belang veel overlast ondervinden van de militaire vliegtuigen en van de door deze voortgebrachte geluiden. Aan de andere kant moet worden bedachtdat de vliegtuigbasis Soester berg, gezien de internationale toestand, een belangrijk militair steunpunt is, dat moet worden gehandhaafd en waarvoor men een offer moet weten te brengen. In een vergadering van de bewoners bij het vliegveld, waar ook de Soesterbergse raadsleden tegenwoordig waren, is de vraag besproken, of de raad zou moeten worden ingeschakeld. Maar zoals de voorzitter in antwoord aan de heer Schaafsma reeds heeft opgemerkt, heeft de raad hierin zeer weinig te zeg gen. Op een tweede bespreking, waarbij de burgemeester en wet houder Van den Arend aanwezig zijn geweest, is gebleken, dat de raad hieraan niets zal kunnen doen, maar dat door minnelijk over leg met het ministerie maatregelen zullen moeten worden genomen om rnet handhaving van dit militaire steunpunt de overlast ervan zoveel mogelijk te beperken. Het verwondert spreker eigenlijk, dat de heer Schaafsma, dit alles wetende, dit punt in de raad nog naar voren heeft gebracht. De bewoners hebben zich reeds gewend tot de Defensie commissie van de Tweede Kamer. Zich aansluitende bij het gesprokene door de heer Hilhorst verzoekt spreker met klem op korte termijn alle mogelijke maat regelen te nemen om een volledige drinkwatervoorziening in de gemeente tot stand te brengen. Namens alle verenigingen in Soesterberg zegt spreker de burgemeester dank voor diens bemiddeling om het grote gebouw aan de Kampweg ter beschikking van deze verenigingen te krijgen. Deze verenigingen zijn hierover uitermate verheugd. De voorzitter heeft medegedeeld, dat overleg gaande is met de gegadigden voor een winkel aan het Dorpsplein. Volgens door spreker ontvangen mededelingen zou dit overleg reeds ge ëindigd zijn en wachten de gegadigden op het uitwerken van de verdere plannen en op het bepalen van de huurprijzen door het gemeentebestuur. Verschillende gegadigden verkeren in een on houdbare toestand. Er zijn winkeliers, die hun woon-, slaap- of voorkamer tot winkel hebben moeten inrichten. Er zijn reeds gegadigden, die overwegen om, wanneer het plan voor deze win kels nog lang achterwege blijft, hun bedrijf geheel te staken. Uit de huidige toestand spruiten zelfs al gezinsmoeilijkheden voort. Met klem verzoekt spreker alle mogelijke aandacht aan de winkelbouw te Soesterberg te besteden, vooral nu dit dorp waar schijnlijk tot 10.000 inwoners zal uitgroeien. Mevrouw POLET-Musler acht het beter over het door de wet houder aan de orde gestelde probleem van de uitbreiding van Soest pas te spreken, wanneer het in voorbereiding zijnde rap port ter tafel ligt en de raad dus over cijfers kan beschikken. Op haar vraag omtrent een gezamenlijke bespreking over de schooltuinen met het onderwijzend personeel heeft spreekster geen antwoord gehad. Misschien zouden bij een dergelijke ver gadering ook andere suggesties uit deze kring naar voren komen. De heer ORANJE acht het verheugend, dat de gemeentelijke huishouding tot nu toe zodanig is gevoerd, dat Soest in zijn aandrang om meer inkomsten uit het gemeentefonds moreel volkomen sterk staat. Ook spreker is daarvan uitgegaan. Hij heeft er echter op gewezen, dat naar aanleiding van het uitbrengen van het rapport van de commissie-Oud de gehele financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten weer in behandeling komt. Even als de wisselwerking in de gemeente zelve is een wisselwerking tussen de gemeente en de regering noodzakelijk. Daarom ziet spreker het als een taak van het college om zoveel en waar moge- li jk -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 390