- 12 december 1956 174. lijk te wijzen op de moeilijke toestand., waarin de gemeenten zich op het ogenblik bevinden en voorts op het feit, dat de gemeentelijke antononie door de huidige regeling voortdurend wordt ingekort. Verheugend is het, dat het college zal nagaan, of er ten aanzien van de publiciteit meer kan worden gedaan» Spreker hoopt, dat de raad spoedig een voorstel tot wijziging van de legesverordening te behandelen zal krijgen, opdat de raads stukken gratis aan de pers beschikbaar kunnen worden gesteld» Dankbaar is spreker voor de medewerking van de militaire autoriteiten te Soesterberg ten aanzien van het beschikbaar stellen van de garnizoensontspanningszaal ook voor burgers. Het is van groot belang, dat op deze wijze contact ontstaat tussen de militaire autoriteiten en de burgermaatschappij. Bij de door de heer Van den Arend aan het ambtenaren corps gebrachte dank sluit spreker zich gaarne aan. Het heeft hem gefrappeerd, dat steeds wordt gesproken over Soesterberg en over Soest. Men ziet en behandelt Soes terberg bijna als een dorp apart. De omstandigheden brengen inderdaad mede, dat Soesterberg een zekere zelfstandigheid en een eigen vormgeving in de vorm van het Dorpsplein enz. moet hebben, maar men mag niet vergeten, dat Soesterberg en Soest toch ëe'n gemeente vormen. Men moet over de bestaande knobbel heenkijken! Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat de laatste jaar lijkse bijeenkomst voor de nieuwe stemgerechtigden op konin ginnedag is gehouden. Er waren maar weinig jongeren, die aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst gevolg hadden gegeven. De jeugd was wellicht liever buiten bij de optocht enz. Het is misschien beter deze bijeenkomst naar een andere dag te verplaatsen De heer CLEMENS zou aan de heer Oranje willen vragen, of deze misschien een oplossing weet om Soest en Soesterberg tot een compact geheel te maken. De VOORZITTER zegt in antwoord aan mevrouw Landweer, dat niet alleen te Soest, maar ook elders zeer weinig jonge ren de bijeenkomst voor de nieuwe stemgerechtigden bezoeken. Met het houden van deze bijeenkomst moet naar sprekers oor deel worden doorgegaan. Het is de moeite waard degenen die wel komen, en dus belangstelling hebben, de nodige voorlich ting te geven. Hopelijk zal er door stug vol te houden een ruimere belangstelling komen. De tweede keer was de opkomst al groter dan de eerste maal. De bijeenkomst is overigens niet op koninginnedagmaar op 5 mei gehouden, een zinvolle dag, omdat er zonder de bevrijding van democratie geen spra ke zou zijn geweest. Na afloop van de bijeenkomst is een be vrijdingsmars gehouden, en werd voor het gemeentebestuur ge defileerd Mevrouw LANDWEER-de Visser zou de bijeenkomst toch eens op een andere dag willen houden, waarop men misschien meer succes zal hebben. De VOORZITTER zegt, dat deze vraag weer ter sprake zal komen vóór de volgende burgerdag wordt georganiseerd. Tegen het houden van de door mevrouw Polet bepleite bij eenkomst met het onderwijzend personeel heeft spreker geen enkel bezwaar. Dat zal gebeuren. In antwoord aan de heer Oranje deelt spreker mede, dat de gemeenten niet afzonderlijk hun belangen ten aanzien van de financiële verhouding met het rijk zullen bepleiten, maar dat dit door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal ge- - sollieden,-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 392