- 12 december 1956 - 175 schieden, die o.a. een sectie "financiën" heeft. Eet overleg zal via deze sectie plaats hebben. De wethouder VAN ZADELHOEE heeft in de woorden van de heer Schaafsma over industrialisatie een licht verwijt aan het college beluisterd, als zou dit niet de nodige aandacht aan de vestiging van bedrijven besteden. Hij kan dit verwijt niet ge heel en al accepteren. In het uitbreidingsplan zijn industrie terreinen geprojecteerd van in totaal vrij grote om.vang. Ha de oorlog zijn in Soest tamelijk wat bedrijven gekomen, maar er is altijd gelet op de aard van die bedrijven. Een dezer dagen heeft het college een industrie afgewezen, omdat er in Soest reeds industrieën op hetzelfde gebied bestaan, die misschien door het vestigen van nog zo'n industrie met moeilijkheden te kampen zouden krijgen voor wat het aantrekken lan personeel betreft. Natuurlijk moet in Nederland industrialisatie plaats hebben, maar Soest moet niet ongelimiteerd industrie aantrek ken, want dan ontstaat de kringloop;; industrie-woningbouw-in- dustrie-woningbouwDaardoor zal er van een juiste opbouw geen sprake meer zijn, maar zullen gebieden voor woningbouw moeten worden gebruikt, waarvoor het nageslacht allerminst dankbaar zal zijn. Men zie slechts, hoezeer prachtige recreatiegebieden in het Gooi aan de industrie worden opgeofferd, waar-van de heide- en bosgebieden niets meer is te vinden. De woningbouw van 1920 tot 1940 heeft een plaats doen ontstaan, met de ramp zalige gevolgen, waarmede de gemeente thans zit. Er zijn wonin gen gebouwd op plaatsen, waar nooit woningen hadden mogen komen. Hetzelfde zou gebeuren door het op onverantwoordelijke wijze aantrekken van industrie, waarbij men zich er geen rekenschap van geeft, dat daaraan een zekere grens behoort te zijn. Aan de winkelbebouwing op het Dorpsplein zijn nog enkele moeilijkheden verbonden. In de raad is reeds meermalen de kwes tie van de verkeersweg voor Soesterberg aan de orde geweest. Het college wilde een verbetering aan het tracee van de rijweg door Soest terwille van de verkeersveiligheid voorstellen. Of dit geheel door de rijkswaterstaat als tussenfase zal worden doorgevoerd, weet spreker niet, maar wel is hij er van over tuigd, dat het tracee door het dorp Soesterberg niet meer is te handhaven. Te zijner tijd zal het college, op advies van de heer Van Embden, de raad een omlegging van deze weg moeten voor stellen, waarbij het dorp Soesterberg echter gemakkelijk bereik baar zal moeten blijven, zodat de samenhang tussen rijweg en dorp niet geheel wordt verbroken. Tegenover de gegadigden voor een winkel aan het Dorpsplein wil het college fair play spelen door hen er op te wijzen, dat de winkels door het omleggen van de v/eg meer het karakter van buurt- dan van centrumwinkels zul len krijgen. Het bouwen van huizen en winkels is eigenlijk niet een taal van de overheid, tenzij het particulier initiatief niet bij machte is het te doen. Maar als de overheid deze moeilijke taak aanvaardt, moet zij tegenover de belanghebbenden fair play spelen en zeggens zo zal de situatie worden, hebt gij nu nog zin er aan te beginnen? Er is reeds een plan voor deze winkels in aansluiting met het politiebureau en het postkantoor. Opvallend is de weinige kritiek van de belanghebbenden op dit plan. Iedere winkelier heeft zijn afzonderlijke behoeften en spreker vindt het niet prettig, dat de betrokkenen daarvan zo weinig hebben doen blij ken. Hij voelt zich een beetje zwevend wat het plan betreft er. - vraagt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 394