'Nr.11. -- 12 december 1 956 177. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest op woensdag 12 december 1956 te 13.30 uur (Voortzetting van de vergadering op woensdag 12 december te 9.15 uur VOORZITTER; de burgemeester, de heer Mr. S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.Mi.Eesten. Tegenwoordig de leden; C.van AndelJ.van den Arend, A.Brouwer, H.A.But zeiaarH. JS Clemens T.DorresteijnP. Grift, K.de Haan, A .P.ïïilhorstII. C.Iflarenbeekmevrouw SGLandweer-de Visser, Dr. L. J.P.Oranje mevrouw S.tï.Polet-LIuslerP.C.Pieren, J.A. Schaafsma, P.II.Versteijne M. 11. van Wely, ï/.G.van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief De VOORZITTER heropent de vergadering en stelt aan de orde de voortzetting van de behandeling vans 235. Voorstel tot vaststelling van de begroting der gemeente en die der bedrijven en tot goedkeuring van de begroting van maat schappelijk hulpbetoon voor het dienstjaar 1957. Aan de orde is de behandeling van de onderdelen van de begroting Openbaar slachthuis. De begroting voor het openbaar slachthuis wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Woningbedri jf De heer ORANJE zegt, dat men gewend is de woningnood te bestempelen als volksvijand nr.1Dit is ongetwijfeld juist, maar men verliest z.i. een der oorzaken van die nood wel eens te veel uit het oog. Meestal worden als oorzaken aangewezen de stilstand in het bouwbedrijf en het verlies aan woningen gedu rende de oorlog en de daartegenoverstaande bevolkingsaanwas, die na de oorlog nog in versneld tempo is toegenomen. Als men dan zover is, dan begint de verwondering, dat dit alles zo'n omvang heeft aangenomen, dat men ondanks alle inspanningen nog niet in staat geweest is deze nood te boven te komen. Maar dan vergeet men een zeer belangrijk aspect van het woningtekort, namelijk dit, dat niemand meer genoegen wil nemen met de voor oorlogse woningtoestanden. Men is bezig de verliezen en de achterstanden om te zetten in een nieuwe wereld, waarin ieder een een passende, gezonde en comfortabele woning heeft. Zo ge zien heeft volksvijand nr. 1 naast het grimmige, ook nog een tweede aangezicht en dat is verre van grimmig. Integendeel, daar ziet men het gezicht, dat goede hoop geeft voor een betere toekomst Het vorig jaar heeft spreker bij de bespreking van het wo ningbedrijf er bezwaar tegen gemaakt, dat winst gemaakt werd op de waterleverantie en op de gasgeiserhuurDeze winsten zijn thans uit de begroting verdwenen en worden, naar spreker ver trouwt, ook niet meer gemaakt. Daarvoor is hij erkentelijk. In de afdelingsvergadering is bezwaar gemaakt tegen het feit, dat voor twee complexen een verlies is gecalculeerd en daarbij is de vraag opgeworpen, of geen huurverhoging moet worden toegepast. Terecht bevestigt het college in zijn antwoord, dat de exploitatie sluitend moet zijn. In verband evenwel met het feit, dat voor de overige complexen een winst wordt begroot van bijna 31.000,--, behoeft dit "sluiten" nog wel enige na dere toelichting. Want spreker hoopt te mogen aannemen, dat het college niet bedoelt, dat op grond van deze winst voor de des betreffende complexen huurverlaging in overweging genomen zou mogen worden. Sluitend zijn deze begrotingen - zelfs met inbe grip van deze winst - alleen dank zij een rijksbijdrage van - 227.000,— -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 398