178. 227.000,--. De rijksbijdrage en niet de huuropbrengst maakt de bedrijfsbegroting dus sluitend. Indirect krijgt elke huurder een rijkssubsidie op zijn huishuur. Dat is een rijkskwestie. De gemeente heeft alleen er op toe te zien, dat zoveel huur berekend wordt als de regelingen toestaan. Alleen in deze zin kan over het sluitend maken worden gesproken. Spreker schaart zich achter de leden, die bij het af- delingsonderzoek hebben gepleit voor het inschakelen van meer aannemers bij de woningbouw. De memorie van antwoord is op dit punt niet bevredigend. Spreker begrijpt, dat het gemakkelijker is deze wenselijkheid te bepleiten dan om haar uit te voeren. Hij begrijpt daarom ook, dat men met hierop a,an te dringen hoge eisen stelt in het bijzonder aan de wethouder van openbare werken en zijn adviseurs. Maar hij hoopt, dat de heren het op prijs zullen stellen, dat de voorstanders van een grotere verdeling deze eisen aan hen durven stellen. Hij spreekt gaarne het vertrouwen uitdat zij hun aarzeling zullen weten te overwinnen. Zij zullen dan zeker slagen. De heer ZOETELIEF wijst op de geringe bereidheid van het publiek om inwoning te nemen. In Soest zijn zeker een 500 gevallen, waarin een of twee mensen een groot huis be wonen, maar geen inwoning willen. Ook op deze mensen rust de dure plicht om de woningnood kleiner te maken. Er wordt altijd gewezen op de minder aangename gevallen van samen woning. Er zijn echter ook andere gevallen, waar het bij voorbeeld reeds twaalf jaar goed gaat. De VOORZITTER geeft de heer Oranje toe, dat in Heder- land na de oorlog getracht wordt het woningpeil te verbe teren. Het onbewoonbaar verklaren van woningen en de ont ruiming daarvan, die ondanks de woningnood plaats vindt, is daar een teken van. Op de oorzaken van de woningnood behoeft hier verder niet op in te worden gegaan. Getracht moet worden de woningnood te lenigen door een zo billijk mogelijke verdeling van de woningvoorraad en door het bou wen van zoveel mogelijk woningen. Het standpunt van het college is, dat ieder complex in het woningbedrijf een sluitende begroting moet hebbed. Daarnaast wordt er een reserve gevormd met het oog op even tuele grote uitgaven, die de krachten van een complex te boven gaan. Op deze wijze krijgt men een financieel sterk woningbedrijf, 'waaruit geen onaangename financiële verras singen voor de gemeente zullen voortvloeien. De aandacht van het college blijft gevestigd op de mogelijkheid om meer aannemers in te schakelen, alleen al om daardoor tot de bouw van meer woningen te komen. De woning bouw is volgens de nieuwe regeling immers voor een groot deel afhankelijk van de bouwcapaciteit ter plaatse. In antwoord aan de heer Zoetelief zegt spreker, dat inderdaad aanmerkelijk meer gezinnen zouden kunnen worden geholpen, wanneer degenen die daartoe in staat zijn ook de bereidheid hadden om inwoning te nemen. Het college is voortdurend doende om, eventueel na advies van de vorde- ringscommissie en de commissie uit de raad, te zien wat er in deze kan worden gedaan. Een gedwongen inwoning blijft altijd een moeilijke zaak. Vrijwillige inwoning biedt veel meer mogelijkheid voor een harmonieuze samenwoning. De aan dacht valt wel eens zeer eenzijdig op de moeilijke samen- - woningen, -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 400