-- 12 december 1S56 179. woningen, maar er zijn gelukkig nog altijd ook talloze samen woningen, waar het wel goed gaat. Ook vóór de oorlog waren deze er al. Hierop wordt de begroting voor het woningbedrijf zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Bedri jf ge me en tewe rk e n Be heer ORANJE dankt het college voor de toezegging ver betering te brengen in de afwatering van de Plasweg en de grond bij de hoek Oude Utrechtseweg-Braamweg De heer VAN WELY leest in het antwoord van B&W, dat de Prins Bernhardlaan in 19 57 nog niet in aanmerking komt voor een tegeltrottoirHij heeft de indruk, dat dit in 1958 wel het geval zal zijn. Daarom lijkt het hem beter thans geen geld. uit te geven voor asfaltering, maar de Prins Bernhardlaan, in afwachting van de definitieve verbetering, te laten zoals zij is De wethouder VAN ZADE1H0PP gelooft, dat de heer Van V/ely iets te ver gaat, wanneer hij uit het antwoord distilleert, dat de Prins Bernhardlaan in 1958 van een tegeltrottoir zal worden voorzien. Het is het beste deze aangelegenheid in de commissie voor openbare werken te bespreken. Nu de bomen ver wijderd zijn, kan naar sprekers mening met geringe kosten het trottoir van de Prins Bernhardlaan in orde worden gebracht. Weliswaar zal het gezicht dan niet zo mooi zijn, maar er zijn nog zoveel andere wegen, die in het geheel niet over een enigszins behoorlijk voetpad beschikken. De VOORZIÏIER gelooft niet, dat uit het antwoord van B&W te lezen valt, dat de Prins Bernhardlaan in 1958 voor een tegeltrottoir in aanmerking komt, De heer HILHORSï begrijpt uit de woorden van de heer Van Wely, dat deze een aanslag op de post wteren van wegen" wil doen orn die te benutten voor de aanleg van een tegeltrottoir. Voor aanleg van trottoirs is in totaal 40.000,-- en voor onderhoud en teren van wegen in totaal 25.000,-- uitgetrok ken. Het voord.eel is dus in hoge mate naar de trottoirs over geslagen Is het mogelijk, dat van deze post ook het Oude Grachtje wordt verbeterd of wacht men daarvoor nog steeds op een finan ciële bijdrage van andere zijde? Spreker zou gaarne zien dat het Oude Grachtje nog tijdens deze generatie werd verbeterd. De huidige toestand daar kan niet worden gehandhaafd. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat het Oude Grachtje provisorisch is behandeld, omdat de gemeente nog steed.s een bijdrage verwacht. Wanneer een bijdrage is toegezegd, is het financieel onverantwoord daar geen gebruik van te maken. De heer HILHORSï zegt, dat het nu al het derde jaar is, dat op verbetering van het Oude Grachtje wordt aangedrongen. De wethouder VAN ZADELHOPP zegt, dat het inderdaad ver schrikkelijk lang duurt, voordat de grootte van de bijdrage bekend is. De heer HILHORSÏ doet een ernstig beroep op het college deze zaak zo veel mogelijk te bespoedigen. De heer BROUWER is dankbaar voor de toezegging inzake de stukgereden randen in de bochten der wegen. De begroting van het bedrijf gemeentewerken wordt hierna zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Wegenfonds Hierbij stelt de voorzitter aan de ordes Ontwerp-besluit tot vaststelling van de over 1957 verschuldig- - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 402