-- 12 december 1956 180. de bedragen voor aanleg en onderhoud van wegen. De heer ORANJE is het college dankbaar voor de toe zegging dat een wijziging van de verordening op het we genfonds in voorbereiding is, waardoor o.rn. de termijn van vijf jarengedurende welke voor gedane stortingen geen rentevergoeding plaats vindt, zal worden verkort. Ver dere bespreking over dit onderwerp zal hij uitstellen tot de wijziging aan de orde is. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De begroting voor het wegenfonds wordt zonder hoofde lijke stemming vastgesteld. G-rondb e drijf. De begroting voor het grondbedrijf wordt zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Gasbedrijf Hierbij stelt de voorzitter aan de orde de in de 1e nota van wijzigingen (17-911) vermelde wijzigingen in de ontwerp-begroting voor het gasbedrijf (volgnrs. 9, 10, 16, 19, 20, 28). De heer ORANJE heeft als lid van de commissie voor het gasbedrijf niet zonder enige verwondering bij het af- delingsonderzoek kennisgenomen van de klachten omtrent de bijbetalingen, die door houders van muntgasmeters moeten worden gedaan. Hij wist wel van gevallen, waarin het be drijf moest terugbetalen. Gevallen, waarin de houder van een muntgasmeter moest bijbetalen, waren hem echter niet bekend Uit het antwoord blijkt evenwel, dat de invoering van de nieuwe incassoregeling ook ingrijpend is geweest ten opzichte van de muntmeterhouders. Dit is bij de behandeling van deze nieuwe regeling nooit als zodanig ter sprake ge komen en ook nooit tot spreker doorgedrongen. Hij wist niet beter, of de muntmeters stonden daar volkomen buiten. Hij zou het zeer op prijs stellen, wanneer dit punt op de agen da van de eerstvolgende vergadering van de commissie voor het gasbedrijf zou worden geplaatst. Eveneens heeft spreker met enige verbazing kennis ge nomen van het feit, dat het college thans als zijn stand punt bekend maakt, dat kooklessen en -demonstraties zoveel mogelijk centraal in de nieuwe huishoudschool moeten plaats vinden. Reeds geruime tijd is de leskeuken van het gasbe drijf niet meer gebruikt voor het doel, waarvoor zij ten koste van niet onbelangrijke uitgaven is gemaakt, doordat zij tijdelijk in gebruik is gegeven aan de huishoudschool voor de normale lessen. Het moment was er dus rijp voor geweest het standpunt in de concept-begroting tot uitdrukking te brengen, dat het college meent, dat geen lessen meer in de leskeuken van het gasbedrijf moeten worden gegeven. Deze kwestie had het col lege dan in de gas commissie kunnen behandelen. Dat heeft het college echter niet gedaan. Het neemt de uitgaven voor kookdemonstraties voor 1957 weer op en het deelt in de gas- commissie naar aanleiding van een daaromtrent gestelde vraag mede, dat het in de bedoeling ligt die demonstraties ook inderdaad weer te gaan geven. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 404