12 december 1956 -- 181 Spreker erkent, dat er motieven zijn aan te voeren om staking der kookdemonstraties in overweging te nemen. Maar dit wordt dan in korte tijd het tweede geval van het buiten werking stellen van een inrichting, waarvoor uitgaven zijn gedaan. Hier aan zit toch wel een zeer pijnlijke kant. Het eerste geval is het in de vorige raadsvergadering genomen besluit om de "blauwe engel" af te schaffen. Daarbij trok een ieder stilzwijgend de conclusie; Wij hadden die auto nooit moeten aanschaffen. Thans komt opnieuw een suggestie ter tafel, waarachter de conclusie schuilt; Wij hadden er nooit aan moeten beginnen; de destijds gedane uitgaven zijn niet voldoende doordacht geweest. Wanneer spreker de zaak goed begrijpt, dan zal de raad goed doen zich er op voor te bereiden, dat opnieuw het boetekleed moet worden aangetrokken. Daarom stelt hij er prijs op, dat ook dit punt zo spoedig mogelijk in de vergadering ?an de gascommissie wordt gebracht Mevrouw LANDWEER-de Visser had dit punt graag zelf ter sprake gebracht. Zij is het er niet mede eens, dat de leskeu- ken er nooit had moeten komen. Deze is ingesteld in de tijd, dat er nog geen huishoudschool was. Het voor de leskeuken beste de geld is alleszins tot zijn recht gekomen. Deze keuken is ge sticht in een tijd van voedselschaarste en er werd geleerd, hoe men met weinig voedselmiddelen een behoorlijk maal kon bereiden. Het heeft spreekster tot grote blijdschap gestemd, dat wethouder Van Zadelhoff in de afdelingsvergadering de vraag heeft opgeworpen, of het wel nodig is, dat het gasbed.rijf er een leskeuken op na houdt, omdat er in Soest een huishoudschool is. Zij heeft namelijk met de gedachte rondgelopen zelf deze vraag aan de orde te stellen, maar aangezien zij deel uitmaakt van het bestuur van de huishoudschool, kreeg zij het gevoel, dat zij daarmede voor haar "eigen standje" zou opkomen. Het verheugt haar, dat het naar het oordeel van het college mogelijk is de lokaliteit voor de leskeuken voor andere doeleinden van het gasbedrijf te gebruiken, dat gebrek aan ruimte heeft. De vras.g is van belang, of de apparaten van het gasbedrijf voor het koken door de huishoudschool kunnen worden gebruikt, waar de cursus in koken zou kunnen worden uitgebreid. Wanneer alle kook cursussen in de huishoudschool worden gegeven, zouden daar even tueel alle gasapparaten praktisch kunnen worden gebruikt. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat het doel van de kookdemon straties op het gasbedrijf niet was om de mensen goed., maar om ze veel te laten koken. Er werd gedemonstreerd, hoe men gemak kelijk wat luxueuze dingen kon koken, met op de achtergrond het bevorderen van een groter gasverbruik. Spreekster veronderstel de, dat het standpunt van het college verband hield met de hui dige kolenpositie in Europa; dat men dus de kooklessen uitslui tend op de huishoudschool wilde geven, omdat er geen behoefte meer bestaat om het gasverbruik te stimuleren. De heer PIEREN sluit zich aan bij het gesprokene door me vrouw Landweer. De begroting van het gasbed.rijf is belast met een bedrag van 3000,-- voor de kooklerares, waardoor het ver lies op dit bedrijf groter wordt. De heer KLARENBEEK zegt, dat de mensen die een meter heb ben, waarin men een dubbeltje moet werpen, bij het lichten dei- meters een behoorlijk bedrag moeten bijbetalen. De wethouder VAN DEN AREND heeft er geen bezwaar tegen de leskeuken in de gascommissie te bespreken, maar hij acht het - niet -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 406