12 december 19 56 182. niet juist deze keuken op een lijn te stellen met de "blauwe engel", want deze keuken is gesticht toen de huis houd, school er nog niet was. Zeer terecht is in de afdelin gen de vraag opgeworpen, of het niet wenselijk is de les- keuken op het gasbedrijf voor kantoorruimte te gebruiken. Bij de kooklessen op de huishoudschool koken de leerlingen zelf, terwijl bij de kookdemonstraties in de leskeuken de kooklerares aantoont, hoe een gasfornuis moet worden ge bruikt en hoe dit op de voordeligste wijze kan gebeuren. Deze demonstraties bedoelen het gasverbruik te stimuleren, hu kan men vragen, of dit in verband met de goedkopere ta rieven voor elektrische stroom nog wel nodig is, maar het is het goed recht van elk bedrijf, en dus ook van het gas bedrijf, orn zoveel mogelijk propaganda te maken voor zijn produkt. Op het gasbedrijf wordt niet alleen gedemonstreerd hoe men een gasfornuis mest gebruiken, maar wordt ook recla me gemaakt voor geisers en andere gasapparaten. Er zit iets in de suggestie orn het gehele geval te la ten verhuizen naar de huishoudschool, maar B&W willen daarop niet vooruitlopen, omdat er al enige afspraken zijn gemaakt. In het bedrag van 3.000,-- zit ook de aquisitie. De kosten van de demonstratie zijn 500,-- voor de kooklerares en 500,— voor de ingrediënten, een bedrag, dat men ook kwijt is, wanneer de zaak naar de huishoudschool overgaat. De heer VA1T AHDEL zegt, dat deze zaak ook een commer ciële zijde heeft. Het is immers voor het bedrijf van belang een zekere reclame te maken om het gasbedrijf goed te doen floreren. De leskeuken kan een stimulans zijn voor het ge bruik van gas. Men moet het gasbedrijf niet al te nuchter bekijken, maar ook de handelsgeest accepteren, die daarmede annex is Mevrouw POLET-Musler zegt geen aanmerking te hebben ge maakt op het reclame maken door het gasbedrijf. Zij heeft slechts verondersteld, dat de veranderde houding van het col lege ingegeven werd door de recente uitlating van minister Zijlstra, waaruit blijkt hoe zuinig geheel Europa met zijn kolenvoorraad moet zijn. Daardoor zou het stimuleren van het gasverbruik niet meer zo opportuun zijn. Mevrouw IAhDWEER-de Visser zegt, dek er vroeger slechts één fornuis in de leskeuken stond. Wanneer er verschillende fornuizen staan, krijgt men een demonstratiekeuken. Ook in •de huishoudschool, waar verschillende toestellen aanwezig zijn, zou de werking daarvan kunnen worden getoond. Wanneer echter in een leskeuken les wordt gegeven in het koken, heeft dit geen betrekking op de attributen, die het gas bedrijf levert. De heer KLARENBEEE zegt geen antwoord op zijn vraag te hebben ontvangen. De wethouder VAh DEE AREHD zegt in antwoord aan mevrouw Landweer, dat de demonstratiekeuken niet meer hetzelfde ka rakter draagt als vroeger. Vroeger deed men hetzelfde als thans de huishoudschool doet; men gaf enige lessen in koken. Thans beperkt men zich uitsluitend tot het demonstreren der toestellen en kan men volstaan rnet een eenmalig bezoek. Het is dus zuiver een demonstratie. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 408