- 20 - Vaststellen van de ex ploitatievergoeding t.b.v. de bijzondere scholen voor het jaar 1956......26 jan. '56 Vaststellen van voorschot ten op de vergoeding als bedoeld in art. 101bis der Lager-onderwijswet 1920..... 23 mrt. '56 Verhoging van het krediet voor het geven van vakonder wijs 25 juni 156 Vaststelling van de vergoe ding bedoeld in artikel 101 bis der Lager-onderwijswet 1920 (vakonderwijs) over het jaar 195528 sept.'56 Vaststelling van de gemeen telijke vergoedingen over 1955 a.op grond van art.103 lid 2 der L.-o.wet 1920 b.op grond van art.35 lid 2 van het besluit b.l.o. 19492 nov. 1 56 Vaststelling van de uitgaven van het openbaar lager onder wijs over 1955, ingevolge art. 55 ter der Lager-onder wijswet 19207 dec. '56 VERGOEDINGEN ING. ART. 13 L.O.VET 1920. 1 .851 jan. 56 07-2 Toekenning vergoeding 23 mrt 56 25 juni 56 Toekenning vergoeding 28 sent 56 Toekenning vergoeding nov 56 Toekenning vergoeding 7 dec 56 KLEUTERONDERWIJS -1.851.11 Omzetting van de Prinses Ma rijke Kleuterschool in een openbare kleuterschool.23 mrt. '56 Stichting kleuterschool te Soesterberg23 mrt. '56 Vaststelling van de voor schotten overeenkomstig art. 754e lid van de Kleuter onderwijswet.....25 juli '56 Verlenen van medewerking als bedoeld in art.50 van de Kleuteronderwijswet aan het bestuur der R.K.kleuter school Steenhoffstraat 44a*28 sept.'56 Stichting van een openbare kleuterschool in Soest-Zuid. 2 nov. '56 Verlenen van medewerking in gevolge art.50 van de Kleu teronderwijswet: 8 26 76 100 124 145 8 26 69 100 124 145 26 26 84 99/100 124

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 40