- 12 december 1956 183. Mevrouw M10A?EER-de Vissers Is er dan maar een fornuis. De wethouder VAST DAN ARENDs Neen, er zijn verschillende modellen, die worden gedemonstreerd. De door mevrouw Polst aangehaalde gedachte in verband met de mededeling van de minister heeft niet bij het college voorgezeten. De mededeling van de minister is pas enkele dagen bekend. Het enige motief vo.n het college isSoest heeft een huishoudschool en is dat niet op eenvoudige wijze te combine ren met de demonstratiekeuken van het gasbedrijf? De VOORZITTER zegt, dat het college in deze dus nog niet zijn standpunt heeft bepaald. De details van deze zaak kunnen beter in de gascoinmissie worden besproken. De grote aantrekke lijkheid van het inschakelen van de huishoudschool is dat daar door ruimte voor het gasbedrijf vrijkomt, dat daaraan zeer grote behoefte heeft. Daardoor zouden investeringen kunnen worden voorkomen. Wat de bezuiniging van het kolenverbruik betreft, gelooft spreker, dat de minister niet speciaal het gasverbruik op het oog had, maar het energieverbruik in het algemeen. Het gas ±n Nederland komt slechts voor een deel uit kolen en voor zover het uit kolen komt, is het voor een deel nog een afvalprodukt van de hoogovens, een nevenprodukt van de cokesbedrijven. Spreker gelooft, dat de minister heeft bedoeld, dat het nood zakelijk wordt om in de energiebehoefte op andere wijze te voorzien dan thans. In Nederland gebruikt men hetzij gas hetzij elektriciteit. Elektriciteit komt uit dezelfde bron als het gasnamelijk voornamelijk uit de kolen. Over-schakeling van gas op elektriciteit heeft dus geen zin. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat de. muntmeters worden afgeschaft, maar kunnen worden aangehouden op verzoek van de betrokkenen zelf. Uit het antwoord blijkt, dat inderdaad soms moet worden bijbetaald, doch dit is een kwestie van enkele dubbeltjes. Overwogen is het slaan van penningen, doch dit verdient go en aanbeveling. Het college stelt er prijs op het huidige systeem te handhaven, waardoor veel extra arbeid wordt bespaard De heer ELARENBEEK stelt er prijs op, dat wederom doorlo pende meters worden ingevoerd. Bij het huidige systeem komt de wisselloper aan het einde van de maand nog een behoorlijk be drag ophalen. In de omliggende plaatsen zijn ook muntmeters. De prijs is daar zelfs iets hoger vastgesteld, zodat de mensen van de incasseerder nog iets terugkrijgen. De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat degenen die een muntmeter wensen haar kunnen krijgen. In het algemeen wordt het echter niet geanimeerd. De begroting voor het gasbedrijf wordt hierna, met inacht neming van de in de 1e nota van wijzigingen opgenomen wijzigin gen, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Maatschappelijk hulpbetoon. De wethouder DE rïAAN zegt, dat de heer Oranje in de laat ste gewone raadsvergadering de vraag heeft opgeworpen, of het uitgaven-niveau van maatschappelijk hulpbetoon te Soest niet te hoog is. Uit een enige tijd geleden bij een negental ge meenten tussen de 24.000 en de 30.000 inwoners ingestelde enquête blijkt, dat Soest wat zijn uitgaven voor maatschappelijk hulpbetoon betreft op de zevende plaats komt. De uitgaven zijn in -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 410