-- 12 december 195 6 185. spraak kunnen maken op waardering voor al hetgeen is verricht. Hiermede is wel voldoende gezegd, dat spreker tegen deze uitgaven geen bezwaar heeft. ïoen hij de cijfers van de uitga ven voor maatschappelijk hulpbetoon naast elkander zag en con stateerde, dat er voor 1957 werd geraamd 190.000,-- tegen 70.000,— in 194-0 heeft hij aanvankelijk de redenatie gevolgd, dat men, wanneer men rekening houdt met de waardevermindering van de gulden en de huidige bijdrage deelt door drie, voor 194-0 zelfs tot een nog lager bedrag dan thans komt. Toen hij evenwel in het verslag van maatschappelijk hulpbetoon behalve de door de wethouder thans genoemde argumenten las over de gewijzigde inzichten op het terrein van de maatschappelijke zorg en over het terugtreden van de bemoeienissen van de kerkelijke instel lingen voor weldadigheid, kwam hij tot de conclusie dat zijn aanvankelijke redenering, wat te simplistisch wasDaarom heeft hij in de vorige vergadering gevraagd, hoe het precies zit. Het is dan niet gek, dat men vraagt.: Hat zijn de persperctieven, heeft het bestuur daar een inzicht in? Spreker vindt dit heel normale vragen, die geen aanleiding kunnen geven tot, hij zou haast zeggen, de insinuatie, dat de uitgaven volgens hem te groot zijn. Na het nadere betoog van de wethouder ziet spreker, dat de uitgaven voor maatschappelijk hulpbetoon geheel juist zijn. De heer VAN WELY zegt, dat bij hem na het afdelingsonder- zoek nog een vraag is gerezen ten aanzien van de volgnummers 33, 35 en 45. Onder volgnummer 33 wordt voor teruggaaf door be hoef tigen 5.000,-- geraamd. Zijn die behoeftigen in een jaar tijds dan zo kapitaalkrachtig geworden, dat zij de verstrekte bedragen kunnen terugbetalen? Onder volgnummer 35 en 45 wordt gesproken van teruggaaf door resp. onvermogenden en armlastigen. Op welke wijze worden deze bedragen aan de gemeente .verstrekt? De wethouder DE HAAN zegt, dat het hier meer gaat om een begripsaanduiding dan om de inhoud van het woord. Wanneer iemand om hulp bij maatschappelijk hulpbetoon komt, wordt hij geschaard onder de naam behoeftige. Vaak is hij dit slechts tijdelijk. Iemand krijgt bijvoorbeeld een ongeluk en komt in geldnood te verkeren. Hij gaat naar maatschappelijk hulpbetoon en zegt: Ik krijg te zijner tijd die en die uitkering, geeft u mij daarop een voorschot. Sommige mensen nemen een voorschot op de kinder bijslag en de uitbetalende instantie voor de kinderbijslag maakt dan het voorschot direct over aan maatschappelijk hulpbe toon, hetwelk dan op de door de heer Van Wely bedoelde posten wordt geboekt, Volgnummer 35 (teruggaaf van kosten van begraven van lijken van onvermogenden) is eenvoudig een administratieve post. Wanneer een armlastige of gesteunde overlijdt, is hij meestal verzekerd. Eerst wordt dan een post belast met de uitgaven voor het begra ven, terwijl later op volgnummer 35 weer wordt teruggeboekt het bedrag, dat van de verzekering wordt ontvangen. Hierop wordt de begroting voor maatschappelijk hulpbetoon zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, Natuurbad Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt, waarom in juni zo ont zettend weinig dagkaarten zijn verkocht. In het verslag van het natuurbad staat namelijk alleen, dat de maanden juli en augustus zo koud zijn geweest. De wethouder DE HAAN zegt, dat het ook in juni zeer slecht weer is geweest. Hij is toen met verlof gewTeest, maar heeft het - nog -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 414