12 december 1956 186. nog nooit zo sleciit getroffen. Hierop wordt de begroting voor het natuurbad zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde is nu de behandeling van de hoofdstukken der gemeentebegroting voor 1957 in engere zin. De in dit verslag niet vermelde hoofdstukken zijn alle zon der discussie en zonder hoofdeli j'ke "stemming voorlopig vastgesteld." GBWOHE DIENST, u i _t g a y e n Hoofdstuk II. Algemeen beheer. 7olgnummer 12. Jaarwedden van de wethouders. Overeenkomstig de 1e nota van wijzigingen (17-930) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming be sloten dit volgnummer te verhogen met 3.600,— De uitgavenposten van hoofdstuk II worden, met in achtneming van daarin aangebrachte wijziging, zonder dis cussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk III. Openbare veiligheid. Hierbij stelt' de voor zifter aan de orde." Adressen van de Kon. Ned. Automobiel Club om als buiten gewoon lid toe te treden. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten om op deze adressen afwijzend te beschikken. De heer 7AH AHDEL meent zich te herinneren, dat de sterkte van het politiekorps te Soest op maximaal 35 man is vastgesteld, zodat dit niet kan worden uitgebreid, hoe wel dit met het oog op de surveillance wel wenselijk zou zijn. 7olgens een bericht in het Algemeen Handelsblad van 1 december 1956 zou het in het voornemen van de minister van binnenlandse zaken liggen in zeer bijzondere omstandig heden uitbreiding van het politiekorps toe te staan. Is het niet mogelijk, dat dit door het college ter bevoegder plaat se te berde wordt gebracht? Daar is wel aanleiding toe, ge zien de zeer grote uitgestrektheid van en het belangrijke verkeer in de gemeente Soest, terwijl er bovendien een gro te toeloop van mensen is naar het vliegveld Soesterberg. Ligt het niet op de weg van het college van B&W te proberen alsnog een uitbreiding van het politiekorps met drie of vijf ambtenaren - het juiste aantal moet spreker aan B&W overla ten - te verkrijgen? Er is thans een andere minister dan toen spreker deze aangelegenheid bij een vorige begroting ter sprake heeft gebracht. De 700RZITÏER zegt inderdaad de indruk te hebben, dat de gemeente Soest met een in verhouding tot haar uitgestrekt heid klein politiekorps moet werken. In aanmerking zou moeten worden genomen, dat een groot gedeelte van die uitgestrekt heid toegankelijk is voor het publiek. Een Friese gemeente met grote weiden kan ook zeer uitgestrekt zijn, maar in Soest zijn grote bossen en natuurterreinen toegankelijk voor het publiek en dat eist surveillance. Bovendien zijn er in Soest twee zeer belangrijke rijkswegen met druk verkeer door de bebouwde kom en een groot aantal aanrijdingen. In november hebben er, naar spreker meent, 27 aanrijdingen plaatsgehad. - Dat -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 416