-12 december 1956 -- 189 houden, is het beter eerst de informaties in te winnen» De uitgaven posten van hoofdstuk III worden zonder hoof delijke stemming vastgesteld» Hoofdstuk IV. Volksgezondheid Volgnummer 1J76T Kosten van de bestrijding der tuberculose Hierbij steïTTde'voorzitter aan de orde's Verzoek van de Provinciale Utrechtse Vereniging tot bestrij ding der tuberculose om subsidie» Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt be sloten op dit subsidieverzoek afwijzend te beschikken» Volgnummer 178Kosten van en bijdragen voor wijkverpleging, k raani'v erp Ie ging" ~e* nkinderzorg"". Hierbij stelt"de voorzitter aan de orde» Voorstel tot het toekennen van subsidie aan de Stichting Ked. Herv. Gezondheidszorg "De Wijkverpleging" te Soest en tot goed keuring van de rekening 1955 van die stichting» Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig dit voorstel besloten» Volgnummer 182» Subsidie aan de vereniging voor moe derschaps- zorg Hierbij stelt de voorzitter aan de ordes Verzoek van de R.K. Vereniging Moederschapszorg te Heerlen om een hoger subsidie. Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten op dit verzoek afwijzend te beschikken. Volgnummer 216. Subsidie aan de vereniging tot instandhouding van Tiet consuTtatTël)üreau voor alcöïïöTisme te" Utrecht^ Naar aanleiding van hef antwoord van BcoW op het afdelings- verslag wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten dit volgnummer te verhogen met 650,--. De uitgavenposten van hoofdstuk IV worden, met inachtne ming van de daarin aangebrachte wijziging, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk VIIIOnderwijs, kunsten en wetenschappen. Volgnummer 34Ü 'Kosten van telefoonabonnementen en --gesprekken ten behoeve van de" openbare lagere scholen Overeenkomsrig de 1e noia van "wijzigingen (IV-9 30 wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten dit volgnummer te verminderen met 20,--. Volgnummer 554» Beloning van vakonderwi jzers Overeenkomstig de 2e nota van wijzigingen (IV-9 32) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten dit volgnummer te verhogen met 440,--» Volgnummer 582 Kosten van telefoonabonnementen en -gesprekken tbvde 0penbare "u."'1'. 0 -s chool Overeenkomstig de 1e nota van wijzigingen (IV-930) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten dit volgnummer te verminderen met 10,— Volgnummer 418_. Vergoeding van de kosten van bijzondere scholen, bedoeld in art 1*01 der lager-onderwi jswei 1920 Hierbij stelt de voorzitter aan de orde; Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling als bedoel in artikel 55 bis der lager-onderwijswet 13 20. Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke s t e mm ing a an g e n ome n Volgnummer 448Vergoeding aan soho0Ibesturen als bedoeld in artikel 101 bis der Lager-0nderwi jswëi~Ti20 Overeenkomstig' de 2e nota van wijzigingen (IV-932) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten dit - volgnummer -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 422