-12 december 1956 - 192. tijdsbesteding van de jeugd, waardoor de baldadigheid zeer wordt verminderd. De padvinderij heeft te kampen met gelde lijke zorg. Kan ook zij voor subsidie in aanmerking komen? De VOORZITTER gelooft niet, dat deze vraag iets te maken heeft met de onderhavige subsidieregeling, voor de sportverenigingen. De heer PIEREN sluit zich aan bij de door de heer Butzelaar namens de verenigingen gebrachte darik. Ook hem verheugt het bijzonder, dat deze subsidieregeling er thans komt, nadat korte tijd geleden de commissie van advies voor de lichamelijke opvoeding en de sport buiten schoolverband is geïnstalleerd. Speciale dank brengt hij aan wethouder Van Zadelhoffdie veel werk heeft verzet om deze subsidie regeling tijdig voor elkander te krijgen. De wethou'der VAN ZADELHOEP wil deze dank endosseren aan de betrokken ambtenaar, die hier veel werk voor heeft verzet Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen» De VOORZITTER deelt nog mede, dat er geen verzoek van de padvinderij om subsidieverlening is binnengekomen. Hetgeen de heer Van Wely heeft gezegd over het nut van de padvinderij wil hij gaarne onderstrepen. Wanneer de pad vinderij echter voor een gemeentelijk subsidie in aanmer king wil komen, zal zij zich tot het gemeentebestuur moeten wenden met een gemotiveerd verzoek. Volgnummer 568. Onderhoud van muziektenten. De ïïëer CLEEENS leest ïn de memorie van antwoord naar aanleiding van de vraag over het toekennen van een subsidie aan de plaatselijke muziekverenigingen voor het onderhoud van de repetitieruimten; "Een verzoek van de plaatselijke muziekverenigingen om verhoging van subsidie in verband met het onderhoud van de repetitieruimten is niet ingekomen, zodat er voor ons geen aanleiding is hiertoe een voorstel te doen." Mag echter een vereniging een raadslid niet vragen bij de begroting een voorstel te doen tot subsidieverlening? De VOORZITTER merkt op, dat een vereniging natuurlijk een raadslid wel kan verzoeken om voor haar een subsidie aanvrage in te d.ienen. Eet is echter normaler, dat de vereni ging dat zelf doet met overlegging van de daarvoor benodigde bescheiden. Men vraagt een subsidie; daarop komt meestal een wedervraag van het gemeentebestuur en zo komt men, wanneer de voorbereidingen een bevredigend verloop hebben, met een voor stel in de raad. De heer CLEEENS dankt de voorzitter voor zijn inlich tingen. Hij zal de desbetreffende vereniging er op wijzen. De heer VAN WELY wijst op de vereniging tot bescher ming van dieren, die zijn sporen verdiend heeft. Ook deze vereniging zit in geldnood. Kan zij voor subsidie in aanmer king komen? De heer HILHORST; Plaatst u een advertentie; Subsidie te verkrijgen bij het gemeentebestuur! De VOORZITTER zegt, dat onder volgnummer 166 voor sub sidie aan de afdeling Soest van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren 100,— is uitgetrokken. Dit bedrag is hetzelfde als verleden jaar. Er is geen verzoek tot ver- - hoging -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 428