- 21 - a-voor de aanschaffing van schoolmeubelen voor de Chr.kleuterschool in het gebouw Sltheto b.voor de houw van een Chr.kleuterschool in de buurtschap t Hart Verlenen van medewerking ingevolge art.50 der Kleu teronderwijswet naar aan leiding van het verzoek van het bestuur der R.K. kleuterschool te Soest- dijk t.b.v. de aanschaf fing van meubilair, speel- en ontwikkelingsmateriaal enz 2 nov. 56 124 7 dec. '56 145 BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS -1.851.24 Verlenen van een subsidie aan de Mytylschool voor ernstig lichamelijk ge brekkige kinderen te Utrecht Verlenen van een vrijwil lige bijdrage aan de ge meente Ubbergen wegens het bezoeken van de school voor zeer moeilijk opvoed bare kinderen aldaar door een Soester leerling. 25 juni 156 25 juni '56 69 69 VOORTGEZET ONDERWIJS. -1.851-5 Toekennen van een subsi die aan de A.BT,Bafde ling ^oest, t.b.v.de in het winterhalfjaar 1955/56 gehouden cursus veevoeding 23 mrt156 26 MONUMENTEN E.D. -1.853 Verhoging van de gemeente lijke subsidie in de kosten van restauratie van de Ned. Herv. Kerk 7 dec. '56 NATUUR-, LANDSCHAPS- EN STEDELIJK SCHOON. -1.853-2 Benoeming van de heer Pot hoven als plaatsvervangend lid der Schoonheidscommis sie ingaande 1 januari 1957 7 dec. 156 KUNST, WETENSCHAP EN LETTEREN. -1.854 Verlenen van een krediet voor het plaatsen van een afrastering om het open luchttheater 25 juni 156 70/71 SPORT; RECREATIE; FEESTEN. —1-855 Instellen van een overleg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 42