- 12 december 1956 193 o hoging van het subsidie ingekomen. Hierop worden de uitgavenposten van hoofdstuk VIII, met inachtneming van de daarin aangebrachte wijzigingen, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. oPdstuk XE conomische aangelegenheden. Volgnummer ~BT~2"Xe ub s I die" en andere kosfen ter bevordering van vre emïïeTlngênv'erk'e er wëTtEïïuder VAN HEN AREND herinnert er aan, dat enkele jaren geleden aan de V.V.V. een renteloos voorschot is ver strekt van 6.000,--, opdat deze vereniging haar schulden kon betalen. Van dit renteloos voorschot heeft de vereniging een dezer dagen wederom een bedrag afgelost en wel van 1.000,--, zoö„at de totale schuld thans nog bedraagt 4-<.250,--. De VOORZITTER: Een verheugende mededeling! Volgnummer 614° Bijdragen ten behoeve van borgste11ingsfondsen voor de middenstand'." De heer ORANJE vraagt, of er wel eens een jaarverslag van het borgstellingsfcnds voor de middenstand verschijnt en zo ja, of de raad dit ter inzage kan krijgen. De VOORZITTER zegt, dat er ieder jaar een jaarverslag ver schijnt. Er is geen enkel bezwaar tegen dit voor de raadsleden ter inzage te leggen. Hierop worden de uitgavenposten van hoofdstuk X zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk XIIIOverige inkomsten en uitgaven. VolgnummerHoPiT.'" Önvoorziene uitgaven In verband met de in de 1e nota van wijzigingen (IV-390) en in de 2e nota van wijzigingen (IV-392) vermeide wijzigingen wordt dit volgnummer verminderd met 7.810,— De uitgavenposten van hoofdstuk XIII worden, met inacht neming van de daarin aangebrachte wijziging zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk XIV. Verrekeningen. Vo 1 gnummer 6957 Tjftgaven, we'lko met verrekening van inkomsten vermeld onder volgnummer 567 en volgnummêr 5EÏÏ over dé hoofd stukken TPa*E'graf éiiJ"of po*srcn van de ""gewone dienst of over de posten van de kapftaaldienst moeten worden verdeeld. ""Overeenkomstig de 1e- nöT3T~van wijzigingen IVX93O) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten onder deel B Ia van dit volgnummer te verhogen met 3.000,--. De uitgavenposten van hoofdstuk XIV worden, met inachtne ming van de daarin aangebrachte wijziging, zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. i 11 k m st_e 11. Hoofdstuk IVVolksgezondheid V0Ignuminer 7"TT" Ontvangsten TTërzake der waterleidingconcessie De heer ORANJE merkt-op", dat reeds meer dan eens en van verschillende zijden in de raad is geklaagd over het plaatsen van de meterputten 111 de voortuinen van de huizen. Als er iets het straatbeeld ontsiert, dan is het wel deze eindeloze rij van meterputten. Spreker begrijpt het belang, dat de waterlei dingmaatschappij heeft bij het plaatsen van de hoofdkraan zo dicht mogelijk bij de hoofdbuis. Hij begrijpt daarom ook, dat aanzienlijke weerstanden zullen moeten worden overwonnen 0111 verandering in deze te bereiken. Maar de waterleidingmaatschap- - pij -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 430