-- 12 december 1956 -- 194. pij is niet de enige "belanghebbende. Tegenover haar staan de talloze aangeslotenen met hun zorgen voor het vorstvri'j houden der putten en met de ergerlijke ontsiering van hun voortuinen. Maar zij staan praktisch machteloos. Onder hen vallen ook de honderden gezinnendie in een gemeentewo ning wonen. Deze gezinnen maken met elkaar ongeveer 14/-> van de Soester gezinnen uit. hen beroep doen op het gemeen tebestuur om als procureur voor deze groep ingezetenen op te treden, is het enig mogelijke. Daarom dringt spreker er nogmaals op aan geen middel onbeproefd te laten om de water leidingmaatschappij te bewegen naar andere oplossingen om te zien. Het duurt te lang om daarvoor de toekomstige ver nieuwing van de concessie af te wachten, maar misschien lang genoeg om het aantal voorstanders van nationalisering van dergelijke maatschappijen te doen toenemen. Elke meter- put zou aan de wenselijkheid daarvan kunnen herinneren. De heer PIEREN sluit zich ten aanzien van de nationa lisering van de waterleidingmaatschappijen volkomen aan bij hetgeen de heer Oranje heeft gezegd. Hij had echter gaarne gezien, dat toen hij zelf de kwestie van de watermeters van "Ons Belang" naar voren bracht, de heer Oranje hem had gesteund. Toen is de heer Oranje echter een van degenen ge- weest, die voor het voorstel van B&V heeft gestemd om de watermeters 25 rn van de woningen te plaatsen. Spreker be grijpt dan ook niet, dat de heer Oranje thans plotseling met deze opmerking komt. Die had hij beter bij de behande ling van de kwestie van "Ons Belang" kunnen plaatsen. De VOORZITTER zegt, dat de bezwaren van de heer Oran je tegen de watermeterputten door het college worden onder schreven. De volgende week zal daarover met de waterleiding maatschappij een bespreking plaatsvinden. De heer ORANJE; Ik stel mij voor, dat uw antwoord mede een voldoende antwoord is aan de heer Pieren, De inkornstenpo sten van hoofdstuk IV worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk VIOpenbare werken, Volgnummer T?5 .""Opbrengst van bomen langs openbare wegen enz Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt7 of de bomen in de Van Straelenlaan in de naaste toekomst zullen worden wegge haald De wethouder VAN ZADELHOEP deelt mede, dat in de nabije toekomst in de door mevrouw Landweer bedoelde laan vrij ri- goreus gerooid zal worden. De inkomstenposten van hoofstuk VI worden zonder hoof delijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk VIII. Onderwijs, kunsten en wetenschappen Volgnummer 259. Vergoeding voor hel gebruik van sportter reinen De heer BUTZELAAR merkt op, dat de voetbalvereniging B.D.C» voor haar terrein, dat nauwelijks meer een voetbal veld mag worden genoemd, nog 300,-- huur per jaar moet be talen. Dit terrein zal over een twee jaar verdwijnen. De vereniging draait thans zelf op voor de kosten, die moeten worden gemaakt om het terrein enigszins in stand te houden. Is het niet mogelijk voor die paar jaar de huurprijs af te schaffen of althans te verminderen? De wethouder VAN ZADELHOEP wil de suggestie van de heer Butzelaar wel overnemen. Een huur van 100,-- voor dit terrein is redelijk. - Zonder -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 432