12 december 1356 195 Zonder hoofdelijke stemming wordt daarop besloten dit volgnummer met 200,-- te verminderen. De inkomstenposten van hoofdstuk VIII worden, met inacht neming van de daarin aangebrachte wijziging, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hoofdstuk XIV. Verrekeningen Volgnummer 569". Uitkering van de bedrijven. Overeenkomstig de Ie nota van wijzigingen (IV-390) wordt zonder-discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten onder deel B a van dit volgnummer te verhogen met 3.000,-- De inkomstenposten van hoofdstuk XIV worden, met inacht neming van de daarin aangebrachte wijziging, zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Hierop stelt de voorzitter van de uitgavenposten opnieuw aan de ordes Volgnummer 696. Onvoorziene uitgaven. In verband mëT de oncTir volgnummer 259 vermelde huurver- mindering van 200,— voor de voetbalvereniging 3.D.C. wordt het onderhavige volgnummer niet met 7.810,— doch met 8.010,-™ verminderd. Hierop wordt de gewone dienst in zijn totaal zonder hoof delijke stemming vastgesteld. KAPITAALDIENST. Hoofdstuk X. Economische aangelegenheden. Volgnummer 479. Bijdrage van Eööfdstuk~XÏV van de gewone dienst wegens dekking van ka-pitaalsuitgayen of wegens terug-ont'vang'sT" van aan de bedrijven verstrekt kapitaal."" Overeenkomstig de 1e nota van wijzigingen (lV-930) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming besloten dit volgnummer met 3.000,te verhogen. Hierop wordt hoofdstuk X en de kapitaaldienst in zijn totaal, met inachtneming van de daarin aangebrachte wijziging, zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Vervolgens wordt de begroting in haar geheel met de bij lagen en met inachtneming van de uit de gedrukte stukken IV-930 en IV-932 en de uit het besluit tot verlaging van de huur van het voetbalterrein van B.D.C. voortvloeiende wijzigingen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De heer ORANJE herinnert er aan in de vorige vergadering de kwestie van de premielening ter sprake te hebben gebracht. Daar zou een principieel debat over komen. Hij begrijpt, dat dit vandaag niet kon worden gehouden, maar zal het in de eerst volgende vergadering plaatsvinden? De VOORZITTER zegt, dat dit er enigszins zal afhangen, van de vraag, wanneer die vergadering zal worden gehouden. Wordt deze vergadering voor begin januari uitgeschreven, dan is het waarschijnlijk niet mogelijk. Zal de vergadering later worden gehouden, dan zal het wellicht wel kunnen. Spreker dankt voorts de leden van de raad voor de prettige en vlotte wijze, waarop de begroting is behandeld. De vlotheid van behandeling is mede veroorzaakt door het feit, dat in de afdelingen reeds zoveel vragen naar voren zijn gebracht, waar door kleinigheden uit de weg konden worden geruimd en waardoor men zich vandaag tot beleidskwesties kon beperken. Spreker brengt dank aan de ambtenaren, die er aan hebben medegewerkt, dat de begroting dit jaar weer iets vroeger kon worden behandeld dan vorig jaar. Het college blijft naar ver- - vroeging -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 434