- 22 - orgaan voor de lichame lijke opvoeding en de sport "buiten schoolver band Aanwijzing en benoeming van leden in de commissie van advies voor de licha melijke opvoeding en de sport buiten schoolver band. Benoemd zijn: heren Pieren, Butzelaar, van Schaffelaar, Uiter- wijk, Bergman, Bakker en Schutte Verlenen van een extra krediet van 750,voor de officiële ontvangst en excursie met de buiten landse deelnemers aan de sportweek 1956.» Beschikbaarstellen van een krediet van 15*000, voor de bouw van een club huis t.b.v.de Mixed Hockey Club. Vaststelling van een rege ling voor de subsidiëring van de lichamelijke op voeding en sport buiten schoolverband 25 mrt'56 28/57 2 mei '56 56/59 25 juni '56 76/78 25 juni 56 78 12 dec. '56 190/192

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 44