26 januari 1956 - - 2 388 (348) gezinnen. Dit leverde een vestigingsoverschot van 108 (70) gezinnen op. Yoor de zich vestigende gezinnen moest in 388 minus 106 gevallen is 282 (119) gevallen nieuwe vroon ruimte gevonden worden. 193 (184) huwelijken werden voltrokken. liet aantal verhuizingen binnen de gemeente van zowel gezinnen als alleenstaande personen bedroeg 743 (703). De woningnood vormt nog steeds een zwarte bladzijde in ons gemeentelijk leven. De nieuwbouw staat in geen enkele verhouding tot de heersende nood en de normale expansie. De spanningen en het leed die hierdoor in het leven van honderden onzer gemeentenaren ontstaan, de schade aan de gezondheid aan lichaam en geest vervullen mij met zeer grote zorg. Door het systeem van vestigingsvergunningen tracht het gemeentebestuur de schrijnendste kanten van de woningnood weg te nemen. Maar ik verheel mij niet, dat hierdoor de woningnood zelf niet kan worden opgeheven. In dit verband wil ik van mijn waardering gewagen voor het werk van vorderings- en woningcommissie, die beide het college van burgemeester en wethouders in vele netelige kwesties van advies dienen. In 1955 kwamen 59 (36) arbeiderswoningen gereed,155 (63) middenstandswoningen en wel 77 als gemeentelijke bouw en 78 als particuliere, en ten slotte 5 (3) villa's en bungalows. In totaal derhalve 219 (102) woningen. In dit jaar werden voor Soest 518 (492) vestigings vergunningen uitgereikt en wel 88(86) aan personen van elders door koop, 42 52) aan personen van elders door ruil, 101 (46) aan personen van elders door toewijzing en 287 (308) aan personen ter plaatse. Voor Soesterberg wer den 112 (87) vestigingsvergunningen uitgereikt en wel 60 aan personen van elders en 52 aan inwoners. Het totaal aantal woningzoekende gezinnen bedroeg op 1 januari van dit jaar 1444. Dit is zes minder dan een jaar geleden. Deze gezinnen zijn te verdelen in de volgen de 5 categorieën; a. zelfstandig wonenden,waarvoor verhuizing gewenst is we gens te kleine woonruimte of op medisch advies, 100 ge zinnen te Soest, 23 te Soesterberg, totaal 123; b. bij anderen inwonend; 172 gezinnen te Soest en 56 te Soesterberg, totaal 228; c. zij die zich in verband met hun werk ter plaatse wensen te vestigen; 768; d. zij, die wensen te huwen; 207 te Soest en 38 te Soes terberg, totaal 245; e. niet tot een van de vorige categorieën behorend; 69 te Soest en 11 te Soesterberg, totaal 80. Ook in 1955 is, zij het op beperkte schaal voortgang gemaakt met het onbewoonbaar verklaren van woningen, 8 (32) woningen ondergingen dit lot. Het gelukte 11 (3) on bewoonbaar verklaarde woningen te ontruimen en 7 (1) werden afgebroken. Voor woningbouw en straataanleg werd.en te Soesterberg terreinen aangekocht van 5 eigenaren voor rond ƒ.90.000, er moest bij herhaling in dit deel der gemeente gegrepen worden naar het middel van onteigening. Verder werd ter afronding van het plan Van lenneplaan van een drietal eigenaren voor rond 5.000,grond verworven en voor de afronding van de voorgenomen woningbouw nabij de nieuwe - Meidoornweg -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 48