26 januari 1956 3. Meidoornweg van twee eigenaren voor 12.000,Door de laatste aankopen werd de gemeente eigenaresse van alle voor woningbouw in het plan Van Lenneplaan en in het plan Meidoorn- weg bestemde grond. Voor de aanleg van een autobusstation in Soest-Zuid en de daarbij geprojecteerde winkelbebouwing werd van enige eigena ren grond verworven voor rond 30.000, Aan de Soesterbergsestraat werd grond aangekocht voor de realisering van het uitbreidingsplan voor een totaalbedrag van 51 .500, De noodzakelijke verwerving van grond in het plan "achter Dammers" kon slechts in geringe mate verder ten uitvoer worden gelegd. Het ligt in het voornemen, nu het uitbreidingsplan voor dit deel der gemeente in hoogste instantie instemming heeft gevonden, in de loop van dit jaar de ontsluiting van dit ge bied voor woningbouw krachtig te bevorderen. Verheugend is het te achten, dat door de aankoop van enige uit historisch oogpunt waardevolle woningen aan de Eemstraat de gelegenheid is ontstaan voor de gemeente om meer nog dan voor heen daadwerkelijk mede te werken aan het herstel en de reha bilitatie van de oude Soester dorpskern. Tot nog toe kon slechts met een achttal eigenaren overeen stemming bereikt worden over grondaankoop in verband met de voorgenomen verbreding van de Kerkstraat. Y/ij stimuleren deze grondverwervingen zoveel mogelijk omdat de verkeerssituatie dringend om verbetering roept. Mocht blijken, dat op voldoende medewerking van sommige eigenaren niet gerekend kan worden, dan verdient het aanbeve ling om de situatie allereerst dëthr te verbeteren, waar wij wel op belangstelling en medewerking kunnen rekenen. Het zou echter te betreuren zijn, ook voor de betrokken eigenaren, indien het niet mogelijk blijkt de Kerkstraat in haar geheel te saneren. Incidentele verbeteringen achteraf willen namelijk nog wel eens lang op zich laten wachten. Ten slotte werd van een viertal eigenaren verspreid in de gemeente nog grond aangekocht voor een bedrag van rond 25.000,waarmede het totaal van de grondaankopen in het afgelopen jaar steeg tot rond 225.000,241?000, Aan particulieren werd grond verkocht voor rond 255.000,52.000,terwijl voor industrieële doel einden terreinen tot een bedrag van rond 15.000, 10.500,werden verkocht. Het gemeentelijk grondbezit steeg van ruim 575 ha. tot 580 ha; het aantal gemeentewoningen werd met rond 80 woningen uitgebreid van ruim 570 tot 650. Met nieuwbouw en verbetering van schoolgebouwen werd in 1955 voortgang gemaakt. De gereed gekomen Koningin Emma Huishoudschool werd 18 juli in tegenwoordigheid van de vertegenwoordigster van H.K.H. Prinses Wilhelmina door H.E. de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen geopend. Gedurende de korte tijd van bestaan van deze school is wel gebleken dat alhier een grote behoefte aan dit onderwijs bestaat. Ook 's avonds is de school druk bezet met cursussen voor ouderen en jongeren. De bouw van de in Braamhage gelegen Chrv.g.1o-school kwam eveneens gereed. De R.K. u.l.o. werd verbeterd en met 2 lokalen en een gymnastieklokaal uitgebreid. - Tevens -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 50