26 januari 1956 4. Tevens werden aan de Groen van Prinstererschool een lokaal en een hal, die ook als lokaal dienst doet, gebouwd Met de verbetering van de openbare u.l.o. werd een begin gemaakt. De voorbereide verbetering van de R.K.Jongensschool kon niet tot uitvoering komen, omdat deze door de Minis ter van onvoldoende urgentie werd geacht. De R.K.v.g.l.o.-school voor jongens werd i.y.m» te gering aantal leerlingen, met ingang van 1 januari 1956 opgeheven. Sen nieuwe Ghr.kleuterschool kwam te Soesterberg gereed Het is nog een open vraag of in dit jaar een begin gemaakt kan worden met de bouw van een ambachtsschool, aangezien in het kader van de beperking van de bouw - niet huizenbouw - de bouw van scholen voor nijver heidsonderwijs sterk afgeremd is. Wat het aantal brandmeldingen betreft was 1955 een bijzonder gelukkig jaar? 59 te Soest en 9 te Soesterberg. Hiervan waren te Soest 9 en te Soesterberg 4 schoorsteen branden, te Soest 20 en te Soesterberg 2 bos- en heide branden. Ook in 1955 behoefden, als gevolg van de gunstige positie op de arbeidsmarkt,slechts aan een gering aantal inwoners uitkeringen ten laste van het rijk te worden gedaan krachtens de sociale voorzieningsregeling. In een viertal gevallen kon aan kleine zelfstandigen hulp worden geboden. Met voldoening mag gewezen worden op de resultaten van de beschutte werkplaats voor gehandicapten. Door uitbreiding van de ruimte kon het aantal geplaatsten worden opgevoerd tot 30, terwijl een afdeling voor vrouwen kon worden geopend. 55 inwoners worden momenteel voor gehele of gedeel telijke rekening van de gemeente verpleegd in psychia trische inrichtingen. In slechts 4 gevallen was het in 1954 nodig bij te dragen in de kosten van verpleging van t.b.c. patiënten. Het werk der kruisverenigingen kon dank zij de subsidie die door de gemeente wordt verleend uitgebreid worden, terwijl de gezinszorg thans in alle sectoren in handen is van particuliere en kerkelijke instellingen of stichtingen. Sen dezer dagen wordt een aanvang gemaakt met een enquête onder de bejaarden, teneinde de behoeften en wensen te leren kennen. De subsidieverlening aan speeltuinverenigingen werd in studie genomen. Pogingen zijn en worden aangewend tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Amersfoort met betrekking tot een centraal woonwagen kamp De uitgaven van Maatschappelijk Hulpbetoon bleven ook in 1955 beneden het bij de begroting geraamd be drag, ofschoon de stijging der directe kosten van levensonderhoud en van de verpleeg- en bestedingskosten grotere financiële offers vroeg. - Door -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 52