26 januari 1956 5. Door de woninginspectrice is inmiddels een aanvang ge maakt met haar werkzaamheden. Ondanks de grote toewijding en ijver waarmede meerderen hun krachten voor de Bescherming Bevolking inzetten ontwikkelt deze grote en noodzakelijke organisatie zich minder snel dan gewenst is, door de laksheid en onverschilligheid van anderen. Het is niet mogelijk om in Soest een voor haar taak "berekende "beschermingsorganisatie op te bouwen, een organisatie waarop wij in de uren van de allergrootste nood moeten kunnen reke nen, indien de hiervoor benodigde 700 vrijwilligers zich niet melden, of - na aanmelding - op onvoldoende wijze de cursussen volgen. Het gaat orn een hoogst ernstige zaak' de bescherming van de eigen bevolking. Dit kan alleen gebeuren door een doel treffend en georganiseerd optreden van een groep goed geoefen de en toegewijde krachten. Het is van harte te hopen, dat zij, die hier zoveel van hun tijd en aandacht aan besteden, gesteund zullen worden door een voldoende aantal vrijwilligers, die ten volle overtuigd zijn van de ernst en de noodzaak van de be scherming bevolking. Dit zal tevens mede werken tot de verdieping van de burgerzin. Moge het aangevangen jaar ook op dit gebied vooruitgang brengen. De heer VAN WELY meent de tolk te zijn van alle raadsleden wanneer hij de Voorzitter vriendelijk dank zegt voor diens hartelijke woorden en voor het uitgebreide overzicht, dat de Voorzitter van het jaar 1955 heeft gegeven. Namens de gehele raad wenst spreker de Burgemeester met zijn staf van ambtenaren de kracht, de lust en de gezondheid toe om de gemeente te be sturen, zoals hij dit in het afgelopen jaar heeft gedaan. Met grote vreugde heeft de raad vernomen, dat een hoofd ambtenaar, die wegens ziekte langdurig afwezig is moeten zijn, wederom zijn arbeid heeft kunnen hervatten. Van harte wenst spreker deze ambtenaar met zijn beterschap geluk en hij hoopt, dat deze ambtenaar zich blijvend in een goede gezondheid zal mogen verheugen. Van een andere hoofdambtenaar, die reeds maanden aan het ziekbed gekluisterd is, heeft de raad tot zijn vreugde mogen vernemen, dat hij flink herstellende is. Spreker hoopt - en met hem ongetwijfeld de gehele raad - dat ook deze ambtenaar binnen afzienbare tijd weer geheel en al gezond zijn taak op het gemeentehuis zal kunnen hervatten. De VOORZITTER dankt de heer Van Wely voor diens vriende lijke v/oorden en stelt het zeer op prijs, dat de heer Van Wely daarin de twee zieke ambtenaren, naaste medewerkers van het gemeentebestuur, heeft betrokken. Van harte sluit spreker zich aan bij de beste wensen van de heer Van Wely voor een voor spoedig en algeheel herstel van de heer Groot. Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de agenda. 1Vaststelling van de notulen van de openbare en besloten verga dering gehouden op 28 november 1955» De VOORZITTER wijzigt de nummering van de bladzijden van deze notulen van 154 tot en met 165 in 148 tot en met 179. Daarop worden deze notulen, overigens ongewijzigd, zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 2. Ingekomen stukken. a. Rapport van de directeur van G-emeentwerken d.d. 9 november 1955, nr.3820 inzake de toestand van de plafonds in 45 gemeente - woningen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 54