26 januari 1956 6. woningen aan de Schaepmanstraatïhorbeckestraat en G-roen van Prinstererstraathetwelk zal worden behandeld in de coiniiiissie openbare werken b. Verzoeken om ontheffing van de verbodsbepaling genoemd in artikel 2, lid 1, van de verordening ex artikel 4 der Hinderwet van 1875 van? I. M.F.Bach d.d. 24 december 1955? voor het oprichten, hebben en gebruiken van drie moffelovenswelke deel zullen uitmaken van de door hem op te richten inrich ting voor de assemblage van bromfietsen op het per- oeel, Beckeringhstraat 13? welk verzoek bereids in behandeling is genomen; IIN.V. Purfina Nederland d.d. 21 december 1955 voor het oprichten, hebben en gebruiken van een ondergrondse benzinebewaarplaats met een capaciteit van 12000 li ter op het perceel Soesterbergsestraat 95? welk ver zoek bereids in behandeling is genomen; III. G.v.d.Pol, Burgemeester G-ro the straat 34? Soest, d.d. 5 januari 1S56 voor het oprichten, hebben en gebrui ken van een lood- en zinkwerkersbedrijf op het per ceel kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A, nr.2693 en gelegen aan de Heuvelweg, welk verzoek be reids in behandeling is genomen. c. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 9 januari 1956, 5e afd.nr.365455/68 inhoudende goedkeuring van de op 20 oktober 1955 vastgestelde herziening van het uitbreidingsplan Rijksweg voor wat betreft art.12 lid 1 der Bebouwingsvoorschriften. Pit besluit wordt voor kennisgeving aangenomen. d. Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 3 januari 1956, 3e afdnr399455/114 inhoudende verdaging van hun beslissing op het raadsbesluit van 29 september 1955 inzake ruiling van de eigendom van grond en wegen met de erven en rechtverkrijgenden van de heer E.H.D. Insinger Ook dit besluit wordt aangenomen voor kennisgeving, waarbij de Voorzitter mededeelt, dat de goedkeuring in middels is ingekomen. e. Aanbieding overeenkomstig art.22 van de "Gemeenschappe lijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de Kring U IV" van de 6e en 7e wijziging begroting 1955 en van de 2e wijziging begroting 1956; met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. Pe heer VAN WELY vraagt, hoe de Kring is samenge steld en of daarin ook de gemeente Soest is vertegenwoor digd. Pe VOORZITTER deelt mede, dat de Kring wordt gevormd door de gemeenten Baarn, De Bilt, Bunnik, Maartensdijk, Soest en Zeist, terwijl de Kringraad wordt gevormd door de burgemeesters van deze gemeenten. Het stuk wordt hierna voor kennisgeving aangenomen. f. Verzoek van de heer G.J.Schmidt om opheffing van het bouwverbod aan de Engendaalweg met voorstel van burge meester en wethouders. Pe VOORZITTER merkt op, dat volgens het uitbreidings plan daar ter plaatse mag worden gebouwd overeenkomstig de agrarische bestemming, zodat het gevraagde kippenhok er kan verrijzen. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 56