- 26 januari 1956 7. De heer VAN WELY meent, dat het de bedoeling van verzoe ker is, er ook een woning te bouwen. De VOORZITTER deelt mede, dat het verzoek betrefts een klein bedrijfje, bijvoorbeeld een kippenbedrijfOver een woning wordt niet gesproken. Voor het bouwen van een woning daar ter plaatse is tenminste één hectare vereist en aange zien dit stuk slechts een halve hectare is, kan er geen woning op worden gebouwd. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van B&W besloten. 3. Voorstel tot verlening van ontheffing van de verbodsbepaling, genoemd in artikel 2, 1e lid, van de verordening ex artikel 4 van de Hinderwet van 1875 aan; a. A.G.de Bruin, Lindenlaan 4b, te Soest, voor het uitbreiden van zijn fabriek voor aardewerkprodukten, door het aanbrengen van 4 afzuigventilatoren met een gezamenlijk vermogen van 3,5 P.K., op het perceel, Beckeringhstraat 12, kadastraal bekend, gemeente Soest, sectie G, nr.4618; b. H.G.van Wilgenburg, Dorresteinweg 3 te Soest, voor het oprichten, hebben en gebruiken van een inrichting voor machi nale metaalbewerking en machinebouw, waarin zullen worden ge plaatst een aantal elektromotoren met een gezamenlijk vermo gen van 9 P.K., op het perceel Dorresteinweg 3, kadastraal bekend, gemeente Soest, sectie G, nr.4403? Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt ten aanzien van de onderdelen a en b overeenkomstig het voor stel besloten. c. Th.JCSmink, Beetzlaan 44, Soest, voor het uitbreiden en wijzigen van de machine-reparatie-inrichting, waardoor het aantal elektromotoren van 8 op 11 en het totaal vermogen van de motoren van 10,25 P.K. op 18,5 P.K. zal worden gebracht,in het perceel Beetzlaan 44, kadastraal bekend, gemeente Soest, sectie H, nr.5023. De heer VAN WELY zegt, dat de omwonenden van deze inrich ting steen en been klagen over het lawaai van dit bedrijf. Hij meent, dat er bezwaarschriften zijn ingekomen en vraagt, of die reeds zijn besproken en weerlegd. De VOORZITTER wijst er op, dat de raad alleen beslist over het verlenen van ontheffing'. Nadat dit is gebeurd, vangt de procedure van de Hinderwet aan. Er zal dan door het college een zitting worden gehouden, waar de omwonenden hun bezwaren in het midden kunnen brengen. Wanneer na onderzoek der bezwaren de vergunning wordt verleend, kunnen B&W daaraan voorwaarden verbinden. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van B&W besloten. d. Esso Nederland N.V., Benoordenhoutseweg 7, s-G-ravenhage voor het wijzigen en uitbreiden van de ondergrondse benzine en autogasoliebewaarplaatswaardoor de ondergrondse bewaar plaats 24000 (thans 12000)liter benzine en 6000 liter (thans eveneens 6000 liter) autogasolie zal kunnen bevatten op/in het perceel, Amersfoortsestraat 2a-4, kadastraal bekend, gemeente Soest, sectie E, nr.2494; e. G.J.Schalkx, Korte Kerkstraat 5, Soest, voor het oprichten, hebben en gebruiken van een inrichting voor machinale houtbe werking, waarin zullen worden geplaatst 3 elektromotoren met een totaal vermogen van 6 1/3 P.K., in het .perceel Korte Kerkstraat 5, kadastraal bekend, gemeente Soest, sectie A, nr. 3094 (1-764). Ten -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 58