26 januari 1956 - - 8. Ten aanzien van de onderdelen d en e wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van B&Y/ "besloten. 4. Voorstel tot aanvulling van de Schadeve:qgoedingsveror- dening" (1-763) 5. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van een plantsoen nabij het monument in Braam- hage (1-768). 6. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Hartweg 10 en 12, alsmede de woning Korte Hartweg 31 (1-762). 7. Voorstel tot vaststelling van het getal wekelijkse lesuren vakonderwijs aan de openbare scholen voor het jaar 1956 (1-758). 8. Voorstel tot toekenning van vergoeding ex artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920 (1-760). 9. Voorstel tot vaststelling van de voorschotten op de exploitatievergoedingen ten behoeve van de bijzondere scholen voor hetjaar 1956 (1-765/766). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen sub 4 tot en met 9 besloten. 10. Voorstel tot naamgeving aan een weg gelegen tussen de Sparrenlaan en Eoekenlaan (1-759) Mevrouw POLET-Musler zegt geen enkel bezwaar te hebben tegen een Latijnse naam, wanneer deze in het spraak gebruik algemeen voorkomt. Zeer vele mensen weten ech ter niet, dat Juniperuslaan" betekent; Jeneverbeslaan. Waarom wordt, als men deze Nederlandse naam niet esthetisch vindt, geen eenvoudiger naam aan deze weg gegeven, bijvoorbeeld Larixlaan? De VOORZITTER zegt, dat het college in de mening verkeerde, dat deze Latijnse naam betrekkelijk gangbaar is. Nu blijkt, dat dit niet zo is, heeft hij er geen bezwaar tegen deze weg Larixlaan te noemen. Er is ge zocht naar een gewas uit het daar aanwezige bosDaarin groeien ook larixen, al komen zij er minder voor dan de jeneverbes Spreker wijzigt hierop het voorstel door de naam "Juniperuslaan" te veranderen in; Larixlaan. Het gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 11. Voorstel tot intrekking van een op 28 oktober 1955? afd.IV, nr.3175? genomen besluit betreffende een door de N.V. Bouwkas Nederlandse G-emeenten aan een bouw- spaarder te verstrekken geldlening en tot vaststelling van een nieuw besluit. 12. Voorstel tot het toekennen van een krediet aan de las- constructiewerkplaats en metaalbewerking A.Morriën te Soesterberg voor de bouw van een werkplaats (lV-770). Leze beide voorstellen worden teruggenomen. 13. Voorstel tot oninvorderbaarverklaring van posten over 1954 en 1955. 14. Voorstel tot wijzigen van het raadsbesluit d.d. 28 november 1955? afd.IV, nr.3230, betreffende machtiging tot het aangaan van kasgeldleningen voor het dienstjaar 1956 (IV-769). Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 60