26 januari 1956 krachten dit werk zo goed mogelijk tracht te doen, moet de overheid van haar belangstelling blijk geven door het verlenen van een jaarlijks subsidie. Van de toe stand der gemeente financiën zal het natuurlijk afhan gen, hoe groot dit subsidie kan zijn. Wanneer er thans een voorstel komt alleen het tekort van het afgelopen jaar te dekken, is spreek ster natuurlijk niet zo principieel om zich daartegen te verzetten. Zij zou echter gaarne zien, dat bij de volgende begroting wederom een subsidieverzoek wordt ingediend, zodat de raad zich opnieuw over deze kwes tie kan beraden. De heer VAN ANDEL merkt op, dat vele mensen in alle stilte de bejaarden verzorgen en tegemoetkomen. Deze mensen doen dit, omdat zij zich door hun gods dienstige overtuiging daartoe geroepen voelen. Hoewel ook bij dit werk misschien tekorten zijn, geschiedt het zonder gemeente subsidieomdat de kringen die er achter staan het benodigie geld bijeenbrengen. Dit is erg mooi. De autotocht voor ouden van dagen behoeft evenmin door de overheid te worden gesubsidieerd. De mensen stellen daarvoor spontaan hun auto beschikbaar. Ook de U.V.V. doet prachtig werk. Het opheffen van het tekort' is echter waarschijnlijk slechts een kwestie van kashouden. Hoewel hij er van overtuigd isdat het geld goed zou worden besteed, gelooft spreker niet, dat de U.V.V. voor dit werk moet worden gesubsidieerd. Het subsidie komt dan ieder jaar terug en het gehele werk wordt opgehangen aan de subsidie- kapstok. Hoogstens zou hij wat kunnen voelen voor het voorstel van mevrouw Landweer om, nu de U.V.V. dit eerste jaar de eindjes niet aan elkander kan knopen, een eenmalig subsidie te verstrekken. De heer ORANJE sluit zich van harte aan bij me vrouw Polet zonder daardoor iets tekort te doen aan het door de heer Van Andel genoemde goede werk, dat in alle stilte wordt verricht. Ook spreker is van me ning, dat van de zijde der gemeente door middel van een subsidie of van een gift - met mevrouw Polet laat hij dit op het ogenblik in het midden - een aanmoedi ging moet worden gegeven ter bevordering van dit goede doel Het college zegt in zijn advies het in deze situatie onverantwoord te vinden overheidsgeld voor dit werk van de U.V.V. beschikbaar te stellen. Dit acht spreker niet juist, vooral niet omdat, zoals uit de brief van de U.V.V.blijkt, ook het Ministerie van Maatschappelijk Werk landelijk het bejaardenwerk van deze instelling steunt. Wat Rotterdam doet kan inder daad moeilijk als maatstaf voor Soest gelden, doch nu ook de gemeente Baarn dit werk steunt, is de kwalifi catie "onverantwoord" moeilijk vol te houden. Wellicht is het college, tot de term "onverant woord" gekomen, doordat het in zijn advies het doel en de middelen verwart. Het college zegt het onverant woord te achten overheidsgeld beschikbaar te stellen voor consumptie en spelmateriaal. Dit is niet juist - geredeneerd -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 64