26 januari 1956 11. geredeneerd. De consumpties worden door de "bezoekers "betaald terwijl het spelmateriaal eveneens wordt gefinancierd. De moeilijkheid zit in de zaalhuur» Deze gaat te zwaar drukken. Bovendien is het beschikbaar stellen van spelmateriaal niet het doel van het bejaardenwerk. Het doel van dit werk is de "bejaarden uit hun isolement te halen en terug te brengen tot gemeenschapszin. Dat is geheel iets anders dan hetgeen het college zegt. Voorts staat in de voordracht, dat er bij het aanvaarden van dit subsidie niet aan is te ontkomen, onderscheidene ge noegens van allerlei bevolkingsgroepen op eenzelfde wijze van overheidswege financieel te steunen". Het spijt spreker bij zonder dergelijke uitdrukkingen in het advies te moeten aan treffen. Hij gelooft niet, dat dit een juiste instelling is van het college en steunt dus de gedachte van mevrouw Polet- Musler om een matig bedrag ter beschikking van de U.V.V. te stellen, hetzij voor eenmaal, hetzij ook voor volgende jaren. De heer R.HILHORST heeft grote waardering voor het be~ jaardenwerk en ook voor hetgeen de U.V.V. op dit terrein doet, maar hij wijst er op, dat het gemeentebestuur ten aanzien van het verlenen van subsidies een weloverwogen beleid moet voeren. De aanvragende organisatie heeft na een jaar een tekort van 80,-- geconstateerd en vraagt dit nu van de gemeente. Dit acht spreker volkomen onjuist. In een jaar tijds kan men nog niet zien, of het werk voor de bejaarden wel doeltreffend is aangepakt. De vraag is, hoe de resultaten van het werk op den duur zullen zijn en of het de ouden van dagen bevredigt. Een tekort van 80,over een jaar is slechts een zeer gering bedrag per week en het is een klein kunstje dit geringe bedrag van particulieren bijeen te krijgen. Maar door al te spoedig voor dit soort dingen overheidssubsidie te verlenen draait men de nek om van hetgeen door particulieren zou kunnen worden ge daan. Wanneer men in de krant leest, dat het tekort door de gemeente is gedekt, dan zal men het misschien een dwaasheid vinden zijn auto gratis ten dienste van de ouden van dagen te stellen en ook daarvoor subsidie gaan vragen. Op die wijze gaat het laatste greintje particulier initiatief verloren. Wanneer na enkele jaren blijkt, dat er doeltreffend wordt gewerkt en dat men er, hoewel alles is geprobeerd, niet kan komen, is spreker ook voor het verlenen van subsidie, maar op het ogenblik heeft het werk nog te kort geduurd en het nadelig saldo is te gering om er over te praten. De wethouder "VAN DEN AREND zegt, dat het college zeer sympathiek staat tegenover dit werk van de U.V.V. Het is dank baar, dat de vrouwelijke vrijwilligers zich moeite geven om de ouden van dagen aangenaam bezig te houden. De heer Hilhorst heeft reeds het standpunt van het college naar voren gebracht. Het college meent zijn standpunt te moeten handhaven, want wanneer in dit geval subsidie zou worden ver leend of een bedrag zou worden toegekend om het tekort te dekken, zou voor tal van organisaties de mogelijkheid worden geopend eveneens subsidie te vragen. Het feit dat het Ministerie van Maatschappelijk Werk een landelijk subsidie verleent, betekent helemaal niet, dat de ge meente het nu ook zou moeten doen. Ook de jeugdbonden worden door het rijk gesteund zonder dat de gemeente dit doet. - Het geen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 66