- 3 - RUILING. -2.07.351.13 Verkoop van grond: a.een perceel grond, ge legen aan de Aagje Dekenlaan aan A.Schakel h.een perceel grond, ge legen aan de Foekenlaan aan C.J.Schaap te Am sterdam c.een perceel grond, ge legen aan de Foekenlaan aan JJHoutman d.een perceel grond, ge legen aan de Laanstraat aan de N.V.Mode-Atelders Flagschip te Amsterdam.... e.een perceel grond, ge legen aan de Nieuwstraat aan G.J.Schmidt te Baarn. f. een perceel grond, gele gen aan de Beetzlaan aan H. v. d.Broek. Verkoop van grond: a.gelegen aan de Laanstraat aan W.J. Sukkel h.gelegen aan de Laanstraat/ hoek Koekoekweg aan P.C. van Schadewijk c.gelegen aan Burgemeester Grothestraat aan N.V. Bakhuizen te Hilversum. Verkoop van een perceel grond aan de Lorrestein- weg aan Ii.Poons te Amster dam Ruiling van grond nabij de Braamweg/üssendamweg met E.A. de Leest Ruiling van grond nahij de S o e s t e r b er gs e s tr aa t/ïï e ide - weg met H.A. Weijschedé te Wassenaar Ruiling van grond nabij de St. Willibrordusstraat met de N.V.Bouw- en Aanneming Maatschappij Bakhuizen te Hilversum 2 nov. 156 2 nov. 56 2 nov. 56 2 nov56 7 dec. '56 7 dec. '56 26 jan.156 23 mrt56 127 127/128 128 128 148/149 156 15 41 25 juni '56 72 ONTEIGENING VAN GRONDEN. -2.07-351-15 Instellen van een rechtsge ding terzake van onteige ning van enkele percelen grond in Soesterberg 7 dec56 156 ERFDIENSTBAARHEDEN -2.07.351«23 Aangaan van een overeen komst met de gemeente Zeist inzake vestiging van een erf dienstbaarheid op de toegangs weg naar de rioolwaterzuive- ringsinst.voor Soesterberg.. 7 dec. '56 149

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 6