26 januari 1956 13. of van 25 De "bejaardenzorg is een "belangrijk probleem voor vandaag, maar vooral voor morgen en overmogen. Ieder particulier initiatief op dit gebied verdient aanmoediging en de bedoe ling van een subsidie is niet om bet tekort naar de gemeente over te hevelen, maar om het particulier initiatief op dit terrein aan te moedigen. De heer VAN ANDEL is het niet eens met de vorige sprekers. Het toekennen van overheidssubsidie aan de U.V.V. zal z.i. het particulier initiatief niet stimuleren om ook iets bij te dragen. De burgerij zal, zonder over het bedrag te spreken, zeggen, de vereniging krijgt al subsidie van de gemeente en dit zal op de neiging van de burgerij om ook iets te doen een averechtse uitwerking hebben. Tot nu toe is voor de autotoch van ouden van dagen nooit overheidssteun gevraagd. Wanneer aan de U.V.V. het subsid„ie wordt toegekend, is het zeer goed mogelijk, dat de autobezit ters zullen zeggen: De gemeente kan ons dan ook wel de benzine vergoeden. In tegenstelling tot de heer Oranje gelooft spreker, dat het subsidiëren van de U.V.V. geen goede invloed zal hebben op de steun van particuliere zijde. De heer VAN WBLYzegt, dat reeds verschillende gemeenten het bejaardenwerk steunen. Gisteravond heeft de gemeente Baarn 150,aan de U.V.V. verstrekt. Baarn zegt; Dit bedrag is nog geen cent per inwoner 5 dit subsidie is van ondergeschikt belang. Ook voor de U.V.V, is het dat. Deze instelling kent grotere uitgaven. De U.V.V. in Soest moet bijvoorbeeldalleen al aan zaalhuur wekelijks 5,50 betalen. Met de heer Van Andel is spreker het in het geheel niet eens, dat door het verstrekken van een gemeentesubsidie de offervaardigheid van de particulieren vermindert. De muziek vereniging Patiëntia Vincit Omnia bijvoorbeeld ontvangt een groot gemeentelijk subsidie. Niemand zegt echter; De gemeente steunt P.V.O., nu geef ik niets meer. Integendeel. De muziek vereniging heeft veel geld opgehaald. Het gemeentesubsidie heeft gemaakt, dat P.V.0. de afgelopen zomer een zeer goed figuur heeft geslagen. Ook het college blijkt sympathiek te staan tegenover het werk van de U.V.V. Laat Soest dan het voorbeeld van vele andere gemeenten volgen en ook een subsidie voor dit werk verlenen. De U.V.V. brengt de ouden van dagen bijeen in een sociëteits gebouw, legt contacten en zorgt voor ontspanning. Voor dit werk is een veel groter bedrag nodig dan is gevraagd. Ook wanneer de U.V.V. het volgende jaar wederom subsidie zou vragen, kan zij op sprekers steun rekenen, want het geld wordt voor een goed doel besteed. Wil de raad er echter niet toe overgaan ieder jaar een subsidie te verlenen, dan stelt spreker voor het eerste jaar een gift van ƒ.100,of ƒ.150,te verstrekken. Het zou jammer zijn als Soest achteraan zou komen, wanneer de omliggende gemeenten het goede voorbeeld geven. De wethouder VAN DEN AEEND vindt het jammer, dat de spre kers niet de grote consequenties van dit subsidie inzien. Wanneer het gevraagde subsidie wordt verleend, zullen er legio andere verenigingen subsidieverzoeken indienen. De verenigingen gaan onwillekeurig ieder jaar op het subsidie der gemeente re kenen en hun budget daarop baseren. Dit geeft inderdaad de indruk van het teren op overheidsgelden. Wanneer een vereniging iets op touw zet, moet zij van te voren de kosten - overzien -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 70