- 26 januari 1956 14. overzien. Het is niet juist bij een tekort te zeggen; Dat kan de gemeente wel betalen. Het subsidie aan Patiëntia Vincit Omnia ligt op een geheel ander vlak. Daar staat iets tegenover. Deze muziekvereniging geeft vier vijf concerten per jaar. P.V.0. heeft een zekere funktie in het openbare leven. De heer VAN WELY; Maar andere verenigingen krijgen toch ook subsidie? De wethouder VAN DEN AREND: Het subsidiebeleid is een erg moeilijke materie. De VOORZITTER merkt op, dat iedereen de U.V.V. een goed hart toedraagt en grote waardering voor haar werk heeft. Een gedeelte van de raad is nu van mening, dat subsidie nodig is voor de instandhouding van dit werk. Een ander gedeelte van de raad en ook het col lege staan evenwel op het standpunt, dat door het verlenen van dit subsidie het werk wordt aangetast, omdat de burgerij zich dan niet zo direct en zo stringent hiervoor verantwoordelijk zal voelen.Wanneer er geen gemeentelijk subsidie is en men ziet wel de belangrijkheid van het werk in, zal dit voor de bur gerij een extra prikkel zijn om te zorgen, dat het geld bij elkander komt. In dit verband wijst spreker op de autotocht voor de oud_en van dagen. Er is voorgesteld om een eenmalig subsidie te verstrekken. Iedere subsidieverlening geldt echter voor slechts één jaar. Wanneer de raad. thans beslist de U.V.V. een subsidie toe te kennen, geldt dat alleen voor 1956 en is hij niet gebonden voor 1957. Het sub sidie voor 1957 moet dan weer bij de behandeling van de begroting voor dat jaar worden vastgesteld. Dan kan de raad er opnieuw over discussiëren. Er is dus geen versohil tussen een subsidie en eenmalige gift, omdat beide slechts voor één jaar gelden. Hierop wordt het voorstel orn een subsidie van 80,aan de U.V.V. toe te kennen in stemming ge bracht en verworpen met 10 tegen 7 stemmen. Tegen hebben gestemd de leden; Brouwer, R.Hil- horstDe Haan, Van den Arend, Klarenbeek, Butzelaar, Van Zadelhoff, Clemens, Schaafsma en A.P.Hilhorst Voor hebben gestemd de leden; Van Andel,Van Wely, Grift, Oranje, mevrouw Polet-MuslerPieren en mevrouw Landweer-de Visser. De uitslag van deze stemming houdt in, dat het voorstel van B&W met dezelfde stemmenverhouding is aangenomen. 16. Voorstel tot goedkeuring van het royement van de hypotheek, rustende op door de woningstichting "Ons Belang" te verkopen grond, met ontwerp-besluit 17. Voorstel tot aankoop van de eigendommen van de N.V. "Centrale Slachtplaats voor de gemeente Soest" i.1. (V-767/3355). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 18. Verkoop van grond; a. nabij de Sparrenlaan aan J.C.Piedeldij te s-Graven- hage (V-3353)j - b -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 72