- 26 januari 1956 1 5. "b. nabij de Laanstraat aan WGroenesteijn (Y-3356) De VOORZITTER wijzigt het bedrag van ƒ.3.150,-- in V-3356 in§ 2.850, Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming overeen komstig het voorgestelde besloten. 19. Ruiling van grond nabij de Braamweg/Ossendamweg met E.A.de Leest(V-3354) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 20. De VOORZITTER herinnert aan de met de gemeente Baarn aangegane gemeenschappelijke regeling inzake de oprichting van een- zuiveringsinstallatieHet bestuur zal bestaan uit twee raads leden en een vertegenwoordiger van het college van elke ge meenten. Weliswaar is de gemeenschappelijke regeling nog niet goedgekeurd, maar de goedkeuring kan spoedig afkomen en daar het wenselijk is, dat de benoemde raadsleden de zaak van het begin af medemaken, stellen B&W voor, vooruitlopende op de goedkeuring, thans reeds twee raadsleden in het bestuur te benoemen. Namens het college stelt spreker voor tot leden van het bestuur te benoemen de heren A.P.Hilhorst en Oranje. Nadat is gebleken, dat geen der raadsleden andere namen wenst te noemen, wordt tot stemming overgegaan, waarbij op verzoek van de voorzitter de heren Van Andel en Van Wely met hem het stembureau vormen. Ingeleverd worden 17 biljetten. Uitgebracht zijn 16 stemmen op de heer A.P.Hilhorst15 stemmen op de heer Oranje, 1 stem 0p de heer Butzelaar en 1 stem op de heer Grift, terwijl een der biljetten slechts één naam bevatte. Benoemd zijn der halve de heren A.P.Hilhorst en Oranje, die beiden verklaren de benoeming te aanvaarden. De voorzitter deelt nog mede dat als vertegenwoordiger van B&W door dit college is aangewezen wethouder Van Zadelhoff. Mevrouw LANDWEER-de Visser vraagt naar de beantwoording van haar bij de begroting gestelde vraag over het omvallen van een aangekapte boom. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat hem helaas over deze kwestie in verband met de ziekte van de heer Van Noesel en door drukke werkzaamheden bij de dienst geen rapport heeft bereikt. Het is hem echter wel bekend, dat de verhalen over deze zaak niet geheel juist zijn. Uit bij Staatsbosbeheer in gewonnen informaties blijkt, dat beukebomen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld eikebomen, er aan de buitenkant nog zeer goed kunnen uitzien, terwijl zij zeer slecht zijn. Het betreft ook in dit geval een boom, waar niets aan te zien was, die van de zomer nog goed in blad heeft gestaan, maar die toch is omge vallen. Van een schuldvraag is dan ook eigenlijk geen sprake. Mevrouw LANDWEER-de Visser. Er is toch aa.n die boom go- kapt en dat is, wanneer een beukeboom zo'n risico oplevert, dan geen juiste wijze van handelen. De wethouder VAN ZADELHOEE gelooft, dat er aan de wortels is gekapt. Door het ontbreken van het rapport kan hij deze vraag echter niet goed beantwoorden. Hij stelt voor het rap port af te wachten en zegt toe, dat dit in de volgende raads vergadering ter tafel zal liggen. Hierna doet de voorzitter (te 21 uur) de vergadering over gaan in ene met gesloten deuren. Nadat de deuren (te uur) zijn heropend, wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. TypsN.K. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad CollspZ|g^v gehouden op 2 mei 1956. Cy De secretaris, De voorzitter, J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 74