jï Kr.2. 23 maart 1956 16. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der ge meente Soest op vrijdag, 23 maart 1956, te 19.15 uur. VOORZITTER; de burgemeester, de heer Mr.S.P.Baron Bentinck. SECRETARIS; de heer J.J.J.M.Eesten. Tegenwoordig de leden; C.van Andel, J.van den Arend, A.Brouwer, H.A.Butzeiaar, H.JSClemensT.Lorresteijn, P.Grift, K.de Haan, A.P.HilhorstR.Hilhorst, H.CKlarenbeek, mevrouw S.G.Landweer-de Visser, Lr.L.J.P.Oranje, P.C.Pieren, J.ASchaafsma, M.M.van Wely en W.G.van Zadelhoff. Afwezig met kennisgeving zijn de leden; mevrouw S.M.Polet-Musler en J.L.L.Zoetelief Le VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule Vervolgens deelt hij mede, dat mevrouw Polet-Musler wegens ziekte hedenavond niet aanwezig kan zijn, terwijl ook de heer Zoe telief met kennisgeving afwezig is. 21Vaststelling van de notulen van de vergaderingen gehouden op 21 en 22 december 1955. Leze notulen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 22. Ingekomen stukken; a. Verzoek tot het verlenen van ontheffing van de verbodsbepaling, genoemd in artikel 2, 1e lid, van de verordening ex artikel 4 van de Hinderwet van 1875 van A.B.Grift, Nieuwstraat 44, Soest, voor het oprichten, hebben en gebruiken van een timmerbedrijf op het perceel Nieuwstraat 44, hetwelk bereids in behandeling is genomen. b. Schrijven d.d. 16 februari 1956 van N.V.Purfina Nederland, Bezui— denhoutseweg 74, s-Gravenhagehoudende intrekking van het ver zoek d.d. 21 december 1955 om ontheffing van de verbodsbepaling, genoemd in artikel 2, 1e lid van de verordening ex artikel 4 der Hinderwet 1875, voor het oprichten, hebben en gebruiken van een ondergrondse benzinebewaarplaats van 12000 liter op het perceel Soesterbergsestraat 95, met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. c. Jaarverslagen van de commissies tot wering van schoolverzuim te Soest en Soesterberg over het jaar 1955 met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. d. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende contröle administraties, met voorstel deze voor kennisgeving aan te nemen. c. Aanbieding van een verslag over het vierde kwartaal 1955 van de werkplaats voor minder-valide arbeiders te Soest met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. f. Mededeling van het besluit van Gedeputeerde Staten van de provin cie Utrecht d.d. 31 januari 1956 inhoudende vaststelling van de vergoedingen voor het bijwonen van de vergaderingen van de raad en van de commissievergaderingen met voorstel dit voor kennisge ving aan te nemen. Ten aanzien van de stukken a-f wordt besloten overeenkomstig, hetgeen B&W daaromtrent hebben voorgesteld. g. Advies van de veterinaire inspecteur van de volksgezondheid d.d. 13 januari 1956 inzake de elektrische bedwelming van dieren met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. - Le -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 76