18. te gaan. De VOORZITTER acht het het beste deze materie nog eens in de commissie te behandelen. Daar is dan ook de directeur aanwezig, die de door de heer Pieren gestelde vragen deskundig kan beant woorden. Hierop wordt het advies voor kennisgeving aangenomen. h. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht d.d. 13 februari 1956 inzake verdaging van de termijn, waarbinnen moet worden beslist op de goedkeuring inzake de wijziging van de bouwverordening der gemeente Soest d.d. 21 december 1955 (aanvulling i.v.m. schuilplaatsen bij woningen) met voorstel dit voor kennisgeving aai te nemen. i. Verslag studietoelagen cursus 1955/1956 met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. j. Aanbieding overeenkomstig art.22 van de "Gemeenschappelijke Regeling met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de Kring U IV" van de 3e wijziging begroting 1956 met voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen, k. Verzoek van het bestuur van de R.K.kleuterschool aan de Steen- hoffstraat om beschikbaarstelling van gelden voor; a. aanschaffing van meubelen en ontwikkelingsmaterialen en b. vernieuwing van de toiletten, met voorstel om dit verzoek in handen te stellen van B&W om preadvies 1. Dankschrift van de E.H.B.O. voor de lichte brancards voor de ziekenauto, die door de gemeente aan de E.H.B.O. zijn geschonken, i.v.m. het 25-jarig jubileum van de ziekenwagen met voorstel dit dankschrift voor kennisgeving aan te nemen. Ten aanzien van de stukken h-1 wordt besloten overeenkomstig hetgeen B&W daaromtrent hebben voorgesteld. 23. Voorstel tot verlening van ontheffing van de verbodsbepaling, genoemd in artikel 2, 1e lid, van de verordening ex artikel 4 van de Hinderwet 1875 aan" a. L.J.RademakerMolenstraat 6, Soest, voor het uitbreiden van zijn inrichting voor het vervaardigen van winkelbetimmeringen, gele gen op het perceel plaatselijk bekend gemeente Soest, sectie A, nr.3316 (1-795). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. b. M.R.Bach, Beckeringhstraat 16, Soest, voor het oprichten, hebben en gebruiken van drie moffelovens, welke deel zullen uitmaken van de door hem op te richten inrichting voor de assemblage van bromfietsen op het perceel Beckeringhstraat 16, kadastraal bekend sectie G, nr.4494 (ged.)(1-795 De heer ORANJE weet niet hoe het staat ten aanzien van de voorstellen onder a en c, doch het is hem bekend, dat de moffelovens, waarvoor onder b ontheffing wordt gevraagd, reeds in gebruik zijn. Men heeft hier dus weer eens met een geval te doen, waarin het verzoek tot ontheffing achteraf wordt gedaan. Deze verzoeken kunnen toch op tijd worden ingediend? De VOORZITTER zegt, dat het mogelijk is, dat in het onderha vige geval de moffelovens reeds in gebruik zijn. De moeilijkheid bij Hinderwetprocedures is, dat deze zo'n lange tijd in beslag nemen. Een fabriek moet eigenlijk lange tijd, voordat zij met een installatie gaat werken, het verzoek tot ontheffing indienen. Daardit vaak niet geschiedt, komt het herhaaldelijk voor, dat wordt begonnen zonder dat vergunning aanwezig is. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 80