- 4 - Y RIJüUR EN VERPACHTING. -2.07.351-32 Verhuren van industrie terrein nabij de Dorre- steinweg aan H.Poons te Amsterdam. Verlenen van een krediet voor afkoop pacht G.v.Rou wendaal Opnieuw verhuren van grond nabij de Birkstraat aan Mixed Hockey Club Soest..... Opnieuw verpachten van bouw land aan de Prins Bernhard- laan aan J.B.Lanser te Soest Opnieuw verhuren van grond aan de Nachtegaalweg aan de speeltuinvereniging 't Hart Ontbinding van de pachtover eenkomst tussen de gemeente en de heren A.A. en H.G-. van Doorn, betreffende een per ceel grond gelegen aan de Buntweg Raadslid Butzeiaar merkt op, dat de voetbalvereni- ging BDC .voor haar terrein, dat nauwelijks meer een voetbalveld mag worden ge noemd, nog 300»-- huur per jaar moet betalen, spre ker stelt voor de huur af te schaffen of althans te ver minderen.Wethouder van Zadel- hoff is het eens met de heer Butzelaar. Hierop wordt de huur met 200,verlaagd.. 2 mei '56 25 juni 156 25 juni 56 25 juli 56 25 juli 56 7 dec. '56 61 72 7; 91 91 12 dec. '56 194/195 BEGROTINGEN. -2.07.352.11 Wijziging begroting 1955---- Wijziging begroting 1955 (woningbedrijf) Wijziging begroting 1956 (woningtelling) Vaststellen van begrotings wijzigingen Verdeling van de raad in twee afdelingen in verband met de behandeling van de begroting Wijziging van de begroting 1956 in verband met enige verleende medewerking inge volge art.72 der Lager-onder- wijswet 1920 Wijziging van de gemeentebe groting en bedrijfsbegrotin- gen voor 1955- Behandeling van de begro ting 23 mrt. '56 23 mrt56 2 3 mr t'56 25 juni 56 28 sept56 28 sept56 7 dec. '56 37 37 38 71 100 1 52 12 dec. '56 18696

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 8