23 maart 1956 -- 23. De VOORZITTER is het hiermede niet eens. Uit de ver ordening blijkt zeer duidelijk, dat onder het korps het personeel wordt verstaan. Dit blijkt ook uit het opschrift "Het Korps" boven hoofdstuk III van de verordening. Het is de gewoonte te spreken van het korps van de brandweer. De heer VAN ANDEL acht het toch beter het opschrift "Het Korps" van hoofdstuk III te wijzigen in; Het Perso neel. De VOORZITTER; Het is nu eenmaal gebruik te spreken van het korps. De heer PIEREN merkt op, dat in juridische termen onder personeel wordt verstaan degenen die arbeid tegen loon of salaris verrichten. Dit is hier niet het geval. Daarom zou spreker "korps" niet willen veranderen in; personeel De VOORZITTER merkt op, dat in de gemeentewet staat, dat het tot de taak van B&W behoort het benoemen, schorsen en ontslaan van het "personeel" van de brandweer. In zo verre is in artikel 3 het woord "personeel" dus op zijn plaats. Het gezamenlijke personeel noemt men echter het korps De heer ORANJE merkt op, dat in artikel 6 staat; "De leden zijn zoveel mogelijk verplicht bij uitoefening van hun taak de kleding en uitrusting te dragen......," De woorden "zoveel mogelijk" acht spreker in deze zinsnede niet zuiver geconstrueerd. Het lijkt hem beter deze zin te doen luiden; De leden zijn verplicht bij de uitoefe ning van hun taak zoveel mogelijk de kleding en uitrusting te dragen. De VOORZITTER merkt op, dat bij de door B&W voorge stelde redactie ruimte is gelaten voor de mogelijkheid, dat een brandweerman door haast of door het verloren gaan van kleding zijn kleding en uitrusting niet kan dragen. In normale omstandigheden zijn de leden echter verplicht de kleding en uitrusting te dragen# De heer ORANJE acht dan nog het in de door hem geci teerde zinsnede voorkomende woord "leden" zonder meer niet juist. Hieruit zou men kunnen lezen; de leden van de vereniging. De VOORZITTER merkt op, dat in artikel 4 staat "de leden van het korps". In artikel 6 staat alleen "de leden". Het is zeer duidelijk, dat ook hier wordt bedoeld; de leden van het korps. De heer ORANJE merkt op, dat het derde lid van artikel 7 luidt als volgt; "Burgemeester en wethouders stellen een instructie vast met betrekking tot de werkzaamheden (en de verantwoordelijkheid) van de commandant." Spreker ziet geen enkel motief voor het tussen haakjes zetten van de woorden "en de verantwoordelijkheid". Hij stelt daarom voor deze haakjes te schrappen. De VOORZITTER zegt, dat de haakjes, maar ook de woor den "en de verantwoordelijkheid" eventueel zouden kunnen worden geschrapt. Als de werkzaamheden zijn bepaald, is immers ook de verantwoordelijkheid bepaald. Deze woorden zijn hier bij gezet om nog eens extra aan te duiden, dat de verantwoordelijkheid voortvloeit uit de werkzaamheden, die verricht moeten worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 90