23 maart 1956 25- Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 27» Voorstel tot verbetering van de Maatweg (1-798). De heer VAN ANDEi stelt dezelfde vraag als bij het vorige agendapunt. De wethouder VAN ZADELHOFF merkt op, dat deze werk zaamheden niet waren te voorzien. Zij zijn een uitvloeisel van de stichting van de huisvuilverwerkingsinstallatie en van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, welke laatste ho pelijk over twee maanden in de raad ter sprake gebracht kan worden. Met het oog op het zware vervoer, dat speciaal in verband met de huisvuilverwerkingsinstallatie over deze weg moet geschieden, moet met de werkzaamheden haast worden gemaakt. Er was bovendien het vorige jaar geen tijd om dit krediet te begroten. De heer VAN ANDEI. Dit werk had dus wel op de begro ting kunnen voorkomen? De wethouder VAN ZADELHOFFs Neen, dit had niet gekund. Het was onmogelijk dit werk toen te begroten. De heer VAN WEDY merkt op, dat oorspronkelijk ge dacht is aan het maken van uitwijkgaten in plaats van ver breding der gehele weg tot 5,50 meter. Welk bedrag zou het schelen, wanneer men alleen uitwijkplaatsen maakt. Het be treft hier een zeer eenzame weg, waar men elkander gemak kelijk ziet aankomen. De heer A.P.HI1H0RST vindt het jammer, dat met de gemeente Baarn, die partner is in de huisvuilverwerkings installatie en die straks aan de kosten van verbetering van deze weg moet medebetalen, niet van te voren overleg is gepleegd. Wanneer Soest dit krediet nu reeds zonder meer beschikbaar stelt, is het de vraag of Baarn straks akkoord gaat met dat gedeelte van de kosten, waarvan Soest vindt, dat Baarn het moet betalen. De wethouder VAN ZADELHOFF kan de vraag van de heer Van Wely naar het kostenverschil tussen het thans gedane voorstel en een verbetering van de weg door het maken van uitwijkplaatsen niet direct beantwoorden. Op deze weg zal echter wel een tamelijk groot rijverkeer komen. Het be treft niet alleen wagens van de gemeente Soest, maar tevens wagens van Baarn en wagens die de compost komen halen, ter wijl ook de boeren van deze weg gebruik maken. De opmerking van de heer A.P.Hilhorst is slechts ten dele juist. Men kan over dit object geen overleg plegen met het gemeentebestuur van Baarn. De te stichten huisvuil verwerkingsinstallatie zal namelijk worden beheerd door een stichtingsbestuur. Spreker zou aan de voorgestelde verbetering echter pas uitvoering willen geven, wanneer het stichtingsbestuur heeft besloten wat het zal medebe talen. Spreker zou de bijdrage aan de stichting evenwel in een andere vorm willen gieten dan in die van een di recte bijdrage. Het lijkt hem het beste, dat de gemeente Soest de kosten voor verbetering van deze weg betaalt. Het stichtingsbestuur moet straks echter de grond van de ge meente Soest kopen, die nodig is voor de vuilverwerkings- installatieIn de prijs van deze grond kunnen dan de kos ten voor de verbetering van de Maatweg worden verdiscon teerd. De raad kan dus dit voorstel rustig aanvaarden. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 94