23 maart 1956 26. De heer A.P.HILHORST vraagt zich af, of het mogelijk is "bij de verkoop van de grond de kosten van aanleg van deze weg te verdisconteren. Het is hem namelijk niet hekend, of de prijs van grond naar boven zonder maximum mag worden opgevoerd. Hij is echter verheugd over de mededeling van de wethouderdat deze kwestie eerst met het stichtingsbestuur zal worden bespro ken. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 28. Voorstel tot verhoging van het krediet voor; a. de verbreding van de Beukenlaan en de Nieuweweg (afd.I,nr. 776); b. de verbetering van de Stadhouderslaan (afd.I,nr.777) Dit voorstel wordt aangehouden. 29. Verzoek van het bestuur van de Prinses Marijke Kleuterschool om het door haar beheerde kleuterschooltje in een openbare kleuterschool om te zetten waarbij gevoegd een lijst met hand tekeningen van de ouders met voorstel van burgemeester en wet houders (1-793). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 30. Verzoek van de heren G.van Ekris en J.G-.Kalden d.d. 31 januari 1956, namens de ouders van kleuters te Soesterberg, tot stich ting van een openbare kleuterschool te Soesterberg met voorstel van burgemeester en wethouders (1-791). De heer PIEREN brengt het college bijzondere dank voor de medewerking aan het tot stand brengen van deze openbare kleu terschool in Soesterberg. Hij juicht dit voorstel, dat mogelijk is door het in werking treden van de Kleuteronderwijswet, van harte toe. Hierop wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aan genomen. 31. Voorstel tot vaststelling van voorschotten op de vergoeding als bedoeld in art. 101 bis der Lager-onderwijswet 1920 (vakonderwijs) over het jaar 1956 (afd.Inr.784) 32. Voorstel tot het toekennen van vergoedingen ex artikel 13 van de lager-onderwijswet 1920 (afd.I,nr.796) 33. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaffing van verduisteringsgordijnen in één leslokaal, alsmede eenvoudige klassenbureaux met dito stoelen en gemakke lijk hanteerbare stalen bakken ten behoeve van de openbare school voor g.l.o. aan de Beetzlaan (afd.I, nr.775). 34. Voorstel tot verstrekking van een krediet voor aanschaffingen voor de invoering van het vak handenarbeid en de uitbreiding van het vak handwerken ten behoeve van de openbare u.l.o.-school (1-785). 35. Voorstel tot het toekennen van een subsidie aan de A.B.T.B., afdeling Soest, ten behoeve van de in het winterhalfjaar 1955/ 1956 gehouden cursus veevoeding (Afd.I, nr.779). 36. Voorstel om op haar verzoek eervol ontslag te verlenen aan mej. G.H.Dijkhuis als onderwijzeres aan de openbare lagere school aan de Beetzlaan wegens benoeming elders (1-783). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 31-36 besloten. 37. Voorstel tot benoeming van een onderwijzeres aan de openbare lagere school Beetzlaan (afd.I,nr.801 - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 96