-- 21 maax*t 195 6 27* De VOORZITTER verzoekt de heren Gr rif t en A.P.Hil- horst met hem het stembureau te vormen. Met algemene (17) stemmen wordt "benoemd mejuffrouw W.van der V/iel. 38. Voorstel tot het geven van straatnamen aan enige wegen in het dorp Soesterberg (afa.I, nr.780). De heer PIEREN vraagt zich af, of men met het geven van straatnamen in Soesterberg wel op de juiste weg is. Thans wordt voorgesteld straten te noemen naar mensen, die reeds lang zijn overleden en die gestudeerd hebben in statica, hydrostatica enz. Verschillende inwoners van Soesterberg zijn al bij spreker gekomen en zeidens Hoe komt het gemeentebestuur er toe straten in Soesterberg zulke namen te geven. Deze namen spreken niet tot de huidige bewoners van Soesterberg en zeer waarschijnlijk nog veel minder tot hun nazaten, In de raadsvergadering van 29 september j.1. heeft spreker het college nog at tent gemaakt op het rekest van bewoners van Soesterberg aan het college, waarin zij een aantal namen hebben op gegeven die voor straten in aanmerking zouden kunnen ko men. Hij verzoekt B&W dit voorstel terug te nemen en de in het rekest vermelde namen over te nemen. Mevrouw IANDWEER-de Visser merkt op, dat wanneer de voorgestelde namen in Soesterberg niet bekend zijn, het dan hoog tijd wordt, dat deze namen daar bekend worden. Wij moeten dankbaar zijn, aldus spreekster, zulke grote Nederlanders te hebben gehad als degenen naar wie thans enige straten zullen worden genoemd. Er moet voor worden gezorgd, dat deze namen niet worden vergeten. Als Neder lander is men veel dank verschuldigd aan deze knappe bollen. Spreekster stolt het dan ook bijzonder op prijs, dat het college deze namen heeft voorgesteld. De heer CLEMENS sluit zich als Soesterberger van harte bij mevrouw Landweer aan. De heer VAN ANDEL merkt op, dat men in bijna iedere plaats een uitvinderswijk vindt, waar men deze namen ook tegenkomt. Misschien kan men in de toekomst nog meer straten in deze wijk naar uitvinders benoemen. De heer CLEMENS merkt op, dat het nageslacht de na men van mensen die op het ogenblik in de belangstelling staan, wellicht ook niet meer zal kennen. Door het col lege worden thans echter werkelijk historische namen voorgesteld. De VOORZITTER merkt op, dat het college tracht in de straatnaamgeving te Soesterberg enig systeem te bren gen. Dit houdt in, dat B&W in de onderhavige wijk de straten willen benoemen naar Nederlanders, die over de gehele wereld beroemd zijn vanwege hun wetenschappelijke prestaties. Deze mensen komen zeker in aanmerking om in de vorm van een straatnaam te worden geëerd. Als klein land eert men daardoor die geleerden, die de Nederlandse naam ver over de grenzen hebben gebracht. De door bewoners van Soesterberg in hun rekest ge noemde namen waren alleen van mensen, die bij de luchtmacht waren betrokken. Het onderhavige gedeelte van Soesterberg is echter gereserveerd voor geleerden in de natuurkunde. - In -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 98