- 26 april 1957 - 50. voor de consequenties. Kunnen daarom niet alle desbetref fende gemeenten samen een rekwest naar de regering zenden? Dit richt wellicht meer uit dan wanneer één gemeente het doet De wethouder VAN ZADELHOPPs Het is te proberen, maar ik ben bang dat het evenmin resultaat zal hebben. De regering staat op het standpunt, dat herstellingen niet door huur verhoging mogen worden betaald.Huurverhoging wordt alleen toegestaan, wanneer het woongerief wordt verbeterd. Mevrouw LANDWEER-de Vissers Het betreft hier een exceptioneel geval. De wethouder VAN ZADELHOPE merkt op, dat dit niet vol doende is aan te tonen. De heer CLEMENS vraagt, of de dakbedekking ook de oorzaak is van de scheuren in de huizen. De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat niet de belasting van de dakbedekking, maar de belasting van de betonlijst daarvan de oorzaak is. De heer CLEMENS vraagt, of bij de voorgestelde proef deze betonlijst weggaat. De wethouder VAN ZADELHOPE deelt mede, dat ook de betonlijst isolatiemateriaal krijgt, waardoor de werking wordt verminderd. Hierop wordt het gewijzigde voorstel zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 82. Voorstel tot verstrekking van een voorschot aan de R.K. woning bouwvereniging St.Joseph voor onderhoud en herstel van woningen (IV-995) De heer DIEREN leest in de eerste zin van de voor dracht "Op 29 maart 1955 heeft het bestuur der r.-k. bouwvereni ging St-Joseph" zich tot ons college gewend Gezien het bij de ingekomen stukken vermelde schrijven van de heer Van Asch vraagt spreker zich af, of dit bestuur wel rechts geldig zitting heeft. Zijn de bestuursleden in overeenstem ming met de statuten gekozen? Is het verantwoord een bedrag als thans voorgesteld aan een niet rechtsgeldig zitting hebbend bestuur te geven? De wethouder VAN DEN AREND zegt, dat uit besprekingen met het bestuur van St.Joseph is gebleken, dat dit niet op rechtsgeldige wijze is tot stand gekomen. Het bestuur heeft de laatste jaren zichzelf aangevuld, wanneer er vacatures waren. Dit is natuurlijk totaal fout. Toen het dit vernam, heeft het college dan ook zeer sterk er op aangedrongen zo spoedig mogelijk een bestuur te vormen op de wijze, die door de statuten wordt voorgeschreven. Het bleek echter, dat de hele woningbouwvereniging St.Joseph geen enkel lid had. Alleen het bestuur bestond. Het college heeft toen ge adviseerd er werk van te maken, dat zo spoedig mogelijk ook leden zouden toetreden. De situatie is wel enigszins begrijpelijk. De woning bouwvereniging St.Joseph is opgericht om te voorzien in de woningbehoefte van leden van de K.a.B, Door de toestand op woninggebied hebben echter alle mogelijke mensen deze woningen toegewezen gekregen. Het gevolg daarvan is, dat - er -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 100